​Αναγκαστική Πώληση Ακινήτου σε Δημοπρασία​​


Είναι η αναγκαστική πώληση σε δημοπρασία ακινήτου που κατέχεται σε ιδανικές μερίδες, όταν αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των συνιδιοκτητών. Με τη δημοπρασία το κτήμα κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη και το εκπλειστηρίασμα διανέμεται στους συνιδιοκτήτες ανάλογα με την ιδανική τους μερίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για κατάθεση της αίτησης αυτής, από οποιοδήποτε συγκύριο, είναι η εξασφάλιση του πιστοποιητικού αδιανέμητου, από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ότι συγκεκριμένο ακίνητο δε μπορεί να διανεμηθεί ή διαχωριστεί μεταξύ των συγκυρίων, χωρίς να παραβιάζονται οι πρόνοιες του νόμου για τις ελάχιστες εκτάσεις διαχωρισμού ακινήτων.


Η αίτηση για εξασφάλιση του πιστοποιητικού αδιανέμητου, κατατίθεται στο Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο.


Ο Διευθυντής ασκώντας τη διακριτική του εξουσία, προχωρεί στην πώληση του ακινήτου σύμφωνα με τους κανονισμούς πωλήσεων και διανέμει στους συνιδιοκτήτες το προϊόν της πώλησης, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της πώλησης τα οποία κατανέμονται σε όλους τους συνιδιοκτήτες κατ' αναλογία του μεριδίου τους. Ο Διευθυντής, κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν ή αφορούν το ακίνητο. Η άσκηση της εξουσίας αυτής του δίδει το δικαίωμα μερικές φορές να αρνηθεί την πώληση.