​Αναγκαστικός Διαχωρισμός Ακινήτου​​


Σύμφωνα με τις διατάξεις που προνοούν για αναγκαστικό διαχωρισμό συνιδιοκτητών ακινήτων, ο Διευθυντής, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε συνιδιοκτήτη, διενεργεί αναγκαστικό διαχωρισμό/ διανομή, της ιδιοκτησίας μεταξύ των συνιδιοκτητών. Αν λόγω της φύσης της ιδιοκτησίας ή του αριθμού των συνιδιοκτητών ή του μεριδίου τους δεν είναι πρακτικά δυνατό να παραχωρηθούν σ' όλους τους συνιδιοκτήτες τεμάχια ανάλογης αξίας με τα μερίδια τους, ο Διευθυντής έχει εξουσία να διατάξει τους συνιδιοκτήτες εκείνους που θα πάρουν τεμάχια μεγαλύτερης αξίας από αυτή που τους αναλογεί να καταβάλουν αποζημίωση σ' αυτούς που θα πάρουν τεμάχια μικρότερης αξίας από αυτή που τους αναλογούσε ή που θα αποκλεισθούν τελείως και δεν θα τους παραχωρηθεί κτήμα.