​Αποστολή Κλάδου​​


Είναι η Εφαρμογή των προνοιών του Μέρους ΙΙ και ΙΙΑ του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, που διέπει τη διακατοχή της ακίνητης ιδιοκτησίας. Δηλαδή ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, τόσο προς άλλους ιδιοκτήτες, όσο και προς το Κράτος, και πηγάζουν από την ιδιότητά τους ως κύριοι ή κάτοχοι ακινήτου. Οι πρόνοιες αυτές ρυθμίζουν κυρίως τα πιο κάτω:


(α) Δικαίωμα Εγγραφής

(β) Διαίρεση Γης

(γ) Διαίρεση Κτιρίων (Κοινόκτητες Οικοδομές)

(δ) Δικαίωμα Επιλογής

(ε) Αναγκαστική Διανομή

(στ) Πώληση Συνιδιόκτητων Αδιανέμητων Ακινήτων

(ζ) Δικαιώματα / Δουλείες

(η) Γενική Εγγραφή – Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων

(θ) Αναδασμός