Στόχοι και Όραμα​


Οι στόχοι και επιδιώξεις του Κλάδου Διακατοχής είναι, κυρίως, οι ακόλουθοι:​

  • Περιορισμός του πολυτεμαχισμού της γης,
  • Κατάργηση της διπλής και πολλαπλής ιδιοκτησίας,
  • Περιορισμός της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας.
  • Εκσυγχρονισμός της διακατοχής της ακίνητης ιδιοκτησίας, με τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία και με την εισαγωγή νέων ιδεών διακατοχής και σχετικών κανονισμών,
  • Αντικατάσταση των υφισταμένων σχεδίων στις κλίμακες 1:1250, 1:2500 και 1:5000 που αποτελούν τη βάση της εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας, με νέα κτηματικά σχέδια υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, στις κλίμακες 1:2000 ή και 1:1000. 
  • Εγγραφή όλης, γενικά, της ακίνητης ιδιοκτησίας, και η μηχανογράφηση όλων των στοιχείων και επιβαρύνσεων της ακίνητης ιδιοκτησίας και ο εκσυγχρονισμός των Κτηματικών Μητρώων με στόχο τη διευκόλυνση στην παροχή των διαφόρων υπηρεσιών στο κοινό και στις διάφορες Κρατικές ή και Ημικρατικές Υπηρεσίες
  • Υποβοήθηση του έργου του αναδασμού, γιατί ο αναδασμός βοηθά στην εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων του Κλάδου και κατ' επέκταση του Τμήματος.