​Τομέας Αναδασμού


Ασχολείται με την εφαρμογή των προνοιών του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, και που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με κύριες ασχολίες:

(α) την ετοιμασία Καταλόγου Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς ιδιοκτησίας, για όλες τις υπό Αναδασμό περιοχές, αφού εξακριβώσει, κατόπιν επιτόπιας έρευνας, τους σημερινούς πραγματικούς κύριους του καθενός τεμαχίου και τον τρόπο που τούτο αποκτήθηκε, είτε βάση κληρονομιάς ή χρησικτησίας ή εγγραφής, είτε με εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Νόμου, Κεφ. 224 (π.χ. ξένα δένδρα),

(β) το συντονισμό των εργασιών με τους διάφορους κλάδους του Τμήματος (Χωρομετρίας, Χαρτογραφίας, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρισης, Κρατικών Γαιών), καθώς και με το Τμήμα Αναδασμού και άλλα Τμήματα, μέχρι την ετοιμασία του οριστικοποιημένου σχεδίου αναδιανομής και την έκδοση μόνιμων τίτλων

(γ) την εγγραφή της αναδιανομής δηλαδή των νέων τεμαχίων, που προκύπτουν με τη συμπλήρωση ενός Σχεδίου Αναδασμού.​