​​Τομέας Διακατοχής


​Ασχολείται με την εφαρμογή των προνοιών του Μέρους ΙΙ και ΙΙΑ του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, που διέπει τη διακατοχή της ακίνητης ιδιοκτησίας και βασικά με τα άρθρα 11, 11Α, 12, 14, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 43, 50Α και 38Α - 38ΛΑ.

Οι νόμοι που ίσχυαν μέχρι την 1.9.1946 κατέτασσαν την ακίνητη ιδιοκτησία σε πέντε κατηγορίες και το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε κάθε μία από αυτές ήταν διαφορετικό. Στις δύο κατηγορίες ("Μουλκ" και "Αραζί Μιριέ") οι νομοθετικές διατάξεις οι οποίες ουσιαστικά ρύθμιζαν την ιδιωτική ιδιοκτησία, ήταν διαφορετικές και ο τρόπος κληρονομιάς τους η έκταση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και η άσκηση του δικαιώματος παραγραφής πολύπλοκος. Επίσης, ο τρόπος κληρονομιάς για τους μουσουλμάνους ήταν διαφορετικός από τους μη μουσουλμάνους. Τέλος, η διπλή ιδιοκτησία (γη και δέντρα που πιθανόν να υπήρχαν πάνω σ' αυτή μπορούσαν να ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα), η συγκυριότητα και ο πολυτεμαχισμός της γης δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στη χρήση και ανάπτυξη των ακινήτων.

Τα πιο πάνω προβλήματα και ανεπιθύμητες καταστάσεις ήρθε να θεραπεύσει και εξαλείψει ο νέος Νόμος Κεφ.224 που τέθηκε σε εφαρμογή την 1.9.1946 και για περισσότερο από μισό τώρα αιώνα ρυθμίζει τη διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας. Έκτοτε έτυχε αρκετών τροποποιήσεων και προσθηκών. Με τις συνεχείς τροποποιήσεις και προσθήκες γίνεται προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των διατάξεων του έτσι που να συμβαδίζει με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και σύγχρονες απαιτήσεις.