Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες​​​​​​​​​​

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει
Ειδήσεις, πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, ανάκτηση και προμήθεια χωρικών δεδομένων και χαρτών, εξαγωγή δεδομένων και καταλόγων, η-υπηρεσίες για οργανισμούς
“On-Line” πλοήγηση και έρευνα σε ακίνητα / χάρτες σε πραγματικό χρόνο, πολλαπλά θεματικά επίπεδα, κτηματικό / χωρομετρικό, τοπογραφικό, υδρογραφικό
Επισκόπηση και προβολή χωρικών δεδομένων από διάφορες υπηρεσίες του κράτους, πολλαπλά θεματικά επίπεδα και δεδομένα, δυνατότητα έρευνας μεταδεδομένων

​​​Κτηματολογικά Γραφεία​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Επιλέξτε Επαρχία για πληροφορίες σχετικά με τα Γραφεία μας