​​Συμμέτοχοι


Προκαταρκτικός Κατάλογος Συμμετόχων:


 Υπουργείο Εσωτερικών

 • Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 • Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Υπουργείο Οικονομικών
 • Στατιστική Υπηρεσία

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • Τμήμα Δασών
 • Τμήμα Μετεωρολογίας
 • Υπηρεσία Μεταλλείων
 • Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
 • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
 • Αστυνομία Κύπρου, Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Τμήμα Δημοσίων Έργων

Δήμοι
 • Δήμος Στροβόλου

Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 • Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

 Άλλοι Οργανισμοί
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου