Γεωγ​​ραφικές Βάσεις Δεδομένων​


Το Σύστημα Πληροφοριών Γης έχει αναπτυχθεί και βασίζεται, όσον αφορά το γεωγραφικό μέρος, στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ArcInfo και ArcStorm της Αμερικανικής Εταιρείας ESRI.​


Στη Χωρομετρική Βάση Δεδομένων γίνεται επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων του γεωδαιτικού δικτύου, χωρομετρικών δεδομένων και ιστορικών πληροφοριών για όλες τις χωρομετρικές εργασίες. Αποτελεί σύστημα αναφοράς για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν χωρομετρικά στοιχεία και συντεταγμένες ακριβείας. Τα δεδομένα της βάσης αυτής προέρχονται από το πρόγραμμα επαναχωρομέτρησης, για το οποίο γίνεται ξεχωριστή αναφορά.

Στη Γεωγραφική/Κτηματική Βάση Δεδομένων γίνεται επεξεργασία και αποθήκευση ενιαίου κτηματικού/χαρτογραφικού υποβάθρου, που αποτελεί τη βάση για την υποστήριξη της κτηματικής χαρτογραφίας και άλλων λειτουργιών του Σ.Π.Γ. Η βάση αυτή αντικαθιστά τις υφιστάμενες χειροκίνητες μεθόδους δημιουργίας και συντήρησης κτηματικών σχεδίων σε διάφορες κλίμακες. Αποτελεί το γεωγραφικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη γεωγραφικών εφαρμογών, μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του ενιαίου Σ.Π.Γ.


Στην Τοπογραφική Βάση Δεδομένων γίνεται επεξεργασία και αποθήκευση τοπογραφικών στοιχείων όπως δρόμοι, κτίρια, ποταμοί, λίμνες κλπ. Αποτελεί το βασικό υπόβαθρο, σε σχέση με τη Γεωγραφική/Κτηματική Βάση Δεδομένων, για την ετοιμασία τοπογραφικών και θεματικών χαρτών σε διάφορες κλίμακες και για την ανάπτυξη επί μέρους Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).