​Ιστορική Αναδρομή


2. Ιστορική Αναδρομή της Ανάπτυξης του Συστήματος Πληροφοριών Γης


Η ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης εξελίχθηκε σε διάφορες φάσεις και βασίστηκε στο στρατηγικό σχέδιο που είχαν ετοιμάσει Αυστραλοί εμπειρογνώμονες.


2.1 Sedunary Report

Το 1987 υποβλήθηκε η πρώτης μελέτη από τον κ. Merv Sedunary. Η μελέτη αυτή με τίτλο 'Study into the Computerization of Land Records in Cyprus' (Supported by the Commonwealth Fund for Technical Co-operation) υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 1987 και έγινε γνωστή σαν Έκθεση Sedunary'. Ο κ. Sedunary είναι παγκοσμίως γνωστός για την έρευνα, τα συγγράμματα και την προσφορά του στο χώρο των Συστημάτων Πληροφοριών Γης (LIS).


2.2 Στρατηγικό Σχέδιο

Αφού η Κυβέρνηση ενέκρινε την έκθεση Sedunary, προχώρησε στη συνέχεια στην υλοποίηση των εισηγήσεων της έκθεσης με την ανάκληση στην Κύπρο τετραμελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων του οργανισμού SAGRIC για να αναλάβει την ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης.

Ο κ. Sedunary ηγήθηκε τετραμελούς ομάδας Αυστραλών εμπειρογνωμόνων του οργανισμού SAGRIC, που ήρθαν στην Κύπρο και μελέτησαν την υφιστάμενη δομή και λειτουργία των διαφόρων Κλάδων του Τμήματος, καθώς και τις ανάγκες του Τμήματος για αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών. Ο οργανισμός SAGRIC υπέβαλε στη συνέχεια ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο με τίτλο: Cyprus Land Information Project Strategic Plan, December 1989. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση και εισηγήσεις για ανάπτυξη στην Κύπρο Συστήματος Πληροφοριών Γης, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Τμήματος και άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων και ιδιωτικών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου και της έρευνας που έκαναν οι εμπειρογνώμονες είχαν τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία των υπαλλήλων του Τμήματος οι οποίοι έδωσαν με πολύ αντιπροσωπευτικό τρόπο την εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και των υφιστάμενων διαδικασιών του Τμήματος τόσο από τεχνικής αλλά και από νομικής πλευράς.


2.3 Ετοιμασία Προδιαγραφών

Η Κυβέρνηση απεφάσισε στη συνέχεια, αφού ενέκρινε τις εισηγήσεις του οργανισμού SAGRIC που περιλαμβάνονταν στο στρατηγικό σχέδιο, να ζητήσει από τον οργανισμό αυτό την ετοιμασία προδιαγραφών και των απαραίτητων εγγράφων και όρων για προκήρυξη διεθνών προσφορών. Εμπειρογνώμονες του οργανισμού SAGRIC ήρθαν σε διάφορες περιόδους ακολούθως στην Κύπρο και αφού μελέτησαν με περισσότερη λεπτομέρεια επιτόπου όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες, υπέβαλαν μια σειρά εγγράφων με γενικό τίτλο 'Cyprus Land Information Project', July 1990. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών του Τμήματος και λεπτομερείς προδιαγραφές για την ανάπτυξη στην Κύπρο του Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών Γης.


2.4 Προκήρυξη Προσφορών - Υπογραφή Συμφωνίας

Το Τμήμα αφού μελέτησε τις προδιαγραφές που ετοίμασε ο οργανισμός SAGRIC, τροποποίησε τα έγγραφα αυτά για να συνάδουν πλήρως με τις υφιστάμενες διαδικασίες του Τμήματος και τους κανονισμούς της Κυβέρνησης. Στη συνέχεια προκήρυξε διεθνείς προσφορές για την ανάπτυξη στο Τμήμα του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης. Μετά απο αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν και των επιδείξεων που παρουσιάστηκαν, στις οποίες είχαν εμπλακεί υπάλληλοι του Τ.Κ.Χ., του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και εκπρόσωποι του οργανισμού SAGRIC, η Κυβέρνηση απεφάσισε να αναθέσει το έργο της ανάπτυξης του Συστήματος σε κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής τη Δανέζικη εταιρεία Datacentralen. Στην απόφαση αυτή είχε ληφθεί υπόψη ο συνδυασμός της τεχνικής βαθμολογίας και του οικονομικού κόστους. Το έγγραφο συμφωνίας με τίτλο Agreement for the Development of an Integrated Land Information System υπεγράφη τον Απρίλη του 1995. Το έργο άρχισε να εκτελείται επίσημα από τον Σεπτέμβρη του 1995.


2.5 Ανάπτυξη του Σ.Π.Γ.

Από τον Σεπτέμβρη του 1995 το Τμήμα συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες ανάλυσης των αναγκών του Τμήματος από το Σύστημα (System Requirements Analysis Phase) και στις διαδικασίες σχεδιασμού του Συστήματος (System Design Phase). Για το σκοπό αυτό το Τμήμα όρισε Λειτουργούς Συνδέσμους (Liaison Officers) οι οποίοι είχαν την ευθύνη να συγκεντρώνουν τις ανάγκες του Τμήματος, να αναλύουν τις υφιστάμενες διαδικασίες, να αξιολογούν οποιαδήποτε έγγραφα ετοιμάζονταν από την Κοινοπραξία-Datacentralen και γενικά να λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του Τμήματος και της Κοινοπραξίας και επίσης με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.). Οι Λειτουργοί αυτοί βρίσκονταν σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Διευθυντή 'Εργου (Δ.Ε.) και οποιεσδήποτε ανταλλαγές εγγράφων γίνονταν σε συνεργασία με το Τ.Υ.Π. 


2.6 Οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σ.Π.Γ.

1. Με τη συμπλήρωση της ανάπτυξης του Σ.Π.Γ. δημιουργήθηκαν συνεχόμενες ψηφιακές βάσεις δεδομένων που καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο και παρέχουν συμπληρωμένες γεωπληροφορίες για οποιανδήποτε περιοχή.


2. Με τη σύνδεση των ψηφιακών βάσεων μεταξύ τους επιτυγχάνεται αποφυγή φύλαξης πληροφοριών πάνω από μια φορά, γίνεται εξάλειψη ανακριβειών, ετοιμάζονται θεματικοί χάρτες, γίνεται ενιαία ανάλυση δεδομένων για σωστή λήψη αποφάσεων κλπ. Έγινε κατορθωτό να συγχρονιστούν μεταξύ τους τα γεωγραφικά, τα νομικά και τα εκτιμητικά στοιχεία. Το θέμα αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία των τριών υποσυστημάτων και κατ΄επέκταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης.


3. Ερωτήσεις και απαντήσεις μπορούν να γίνονται προς το Σύστημα συνδυάζοντας όλες τις βάσεις δεδομένων του Σ.Π.Γ. παίρνοντας αποτελέσματα σε γραφική μορφή και σε μορφή κειμένου μέσα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.


4. Μπορούν να γίνονται αυτόματοι υπολογισμοί εμβαδών τεμαχίων και περιοχών με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα σε σύγκριση με τις χρονοβόρες χειροκίνητες μεθόδους.


5. Υποθέσεις διαχωρισμού, συγχώνευσης τεμαχίων, αναπροσαρμογής συνόρων κλπ, μπορούν να συμπληρώνονται πολύ πιο σύντομα και η ενημέρωση των βάσεων και του σχεδίου γίνεται αυτόματα.


6. Μπορεί να γίνεται ετοιμασία και επανασχεδίαση όλης της σειράς των κτηματολογικών σχεδίων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα και σε οποιαδήποτε κλίμακα.


7. Γίνεται γρήγορη ετοιμασία θεματικών χαρτών σε οποιαδήποτε κλίμακα.


8. Η ενημέρωση των σχεδίων (update) γίνεται αυτόματα.


9. Υπάρχουν πολλοί έλεγχοι ακρίβειας και ποιότητας, με αποτέλεσμα τα τελικά προϊόντα να υπερέχουν των υφισταμένων από όλες τις απόψεις.


10. Η Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση Δεδομένων χρησιμοποιείται σαν οδηγός και τρόπος σύγκρισης δεδομένων για το μεγαλεπίβολο έργο της επαναχωρομέτρησης.


11. Η Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση Δεδομένων μπορεί να τροφοδοτεί γρήγορα και αποτελεσματικά με δεδομένα άλλους οργανισμούς και Τμήματα. Με τον τρόπο αυτό οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να ενημερώνουν τις βάσεις τους πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.


12. Με την παροχή ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων σε άλλους οργανισμούς μπορεί να γίνεται ανταλλαγή γεωγραφικών πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι γινόταν μέχρι σήμερα, με ομοιόμορφη ακρίβεια μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει αφάνταστα στη γρήγορη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Γης που είναι και ο απώτερος στόχος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από τους Αυστραλούς εμπειρογνώμονες.


13. Η Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση Δεδομένων βοηθά στη συλλογή δεδομένων από τις αεροφωτογραφίες αφού μπορεί να γίνεται αυτόματη αντιπαραβολή του κτηματικού σχεδίου στην οθόνη τη στιγμή που συλλέγονται οι πληροφορίες. Αυτό βοηθά σημαντικά στη λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων επί τόπου, ενώ γίνεται η συλλογή πληροφοριών, εξοικονομώντας έτσι πολύ χρόνο.


14. Η Γεωγραφική Βάση Δεδομένων μπορεί να δέχεται δεδομένα που προέρχονται από την επαναχωρομέτρηση μέσω της Χωρομετρικής Βάσης Δεδομένων (Survey Database) ασχέτως αν η ίδια περιοχή έχει ήδη καλυφθεί με ψηφιοποίηση.


15. Με τη διαδικασία ανάπτυξης του Σ.Π.Γ. έχει εμπλακεί μεγάλος αριθμός προσωπικού του Τμήματος που έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες. Ο συνδυασμός γνώσεων, εμπειριών και δυνατοτήτων που παρέχει το Σύστημα, επιτρέπει την γρήγορη εξυπηρέτηση, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το κοινό και την ετοιμασία νέων προϊόντων.


16. Η υϊοθέτηση νέων προτύπων και η εφαρμογή τους με τη λειτουργία του Σ.Π.Γ., επιτρέπει την εναρμόνιση του Τμήματος με οργανισμούς της Ευρώπης, με τους οποίους το Τμήμα από καιρό έχει αρχίσει συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων.​