​Κτηματολογικό Υποσύστημα


Το Κτηματολογικό Υποσύστημα (ΚΤΥΠ) του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) άρχισε να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999. Η ανάπτυξη του βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle RDBMS και αποτελείται από 350 προγράμματα (modules) και 150 πίνακες (tables) περίπου. Οι 150 πίνακες συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν την Κτηματολογική Βάση Δεδομένων. Από το Σεπτέμβριο του 1999 έχουν αναπτυχθεί νέα προγράμματα ενώ τα υφιστάμενα έχουν βελτιωθεί. Οι λειτουργίες του ΚΤΥΠ ομαδοποιούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:


I. Αποδοχή Αιτήσεων (Maintenance)

II. Κατεχόμενα (occupied)

III. Συλλογή Κτηματολογικών Δεδομένων (Data Capture)

IV. Υποστήριξη και Διόρθωση Δεδομένων (System Administration)

V. Φορολογία και Εξαγωγή / Ανταλλαγή Δεδομένων 

VI. Έρευνες (Αναζήτηση Πληροφοριών – Enquiries))

VII.Αναφορές (Reports)

VIII.Διακίνηση Φακέλων (Application Tracking System)


I. Αποδοχή Αιτήσεων (Maintenance)

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες (100 περίπου) οι οποίες χρησιμοποιούνται για το χειρισμό και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων που γίνονται αποδεκτές από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ως επίσης και όλων των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Τμήμα και εκτελούνται με βάση τη σχετική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς και την πρακτική του Τμήματος. Πιο κάτω φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έχουν ομαδοποιηθεί:


II. Κατεχόμενα (occupied)

Η ομάδα των προγραμμάτων αυτών, διαχειρίζεται τις πληροφορίες των κατεχόμενων ακίνητων ιδιοκτησιών των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας, των οποίων τα κτηματικά μητρώα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των τουρκικών στρατευμάτων. Με βάση ειδική Νομοθεσία, που θεσπίστηκε μετά τον Ιούλιο 1974, τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Αμμοχώστου και Κερύνειας, μεταστεγάστηκαν στις ελεύθερες περιοχές, δημιούργησαν νέα μητρώα και εκδίδουν βεβαιώσεις ιδιοκτησίας τουρκοκρατούμενου ακινήτου, αντί των γνωστών πιστοποιητικών εγγραφής. Η ομάδα των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνει προγράμματα για την αποδοχή σχεδόν όλων των ειδών αιτήσεων, εκτός από τα είδη που απαιτείται επιτόπια εξέταση, προγράμματα για έρευνα και εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη καθώς και προγράμματα αναφορών για εκτύπωση βεβαιώσεων και άλλων λεπτομερειών των ακινήτων.


III. Συλλογή Κτηματολογικών Δεδομένων (Data Capture)

Η ομάδα των προγραμμάτων για τη Συλλογή των Κτηματολογικών Δεδομένων (ΣΚΔ) ολοκληρώθηκε το έτος 2001. Αμέσως μετά άρχισε το έργο της ΣΚΔ το οποίο έχει ως στόχο την αντιγραφή των κτηματικών μητρώων των ελεύθερων περιοχών και μέρος των κατεχόμενων περιοχών καθώς και την εισαγωγή όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά, στο ΣΠΓ, με την καλύτερη δυνατή μορφή. Εξαιρούνται οι ιστορικές (διαγραμμένες) πληροφορίες. Η ομάδα των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνει προγράμματα καταχώρισης και συντήρησης των ψηφιακών κτηματικών μητρώων (Κτηματολογικής Βάσης Δεδομένων), συντήρησης του αρχείου φυσικών και νομικών προσώπων, προγράμματα έρευνας καθώς και προγράμματα αναφορών και εκθέσεων. 


IV. Υποστήριξη και Διόρθωση Δεδομένων (System Administration)

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να διορθώσει δεδομένα, τα οποία είναι λανθασμένα, λόγω προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά τη μεταφορά τους από το Σύστημα Αρχικής Δημιουργίας Αρχείου (προηγούμενο σύστημα) είτε λόγω λάθους πληκτρολόγησης. Οι λεπτομέρειες των αλλαγών αποθηκεύονται στο ΚΤΥΠ, τόσο για ιστορικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, αυτή η ομάδα των προγραμμάτων, περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία βοηθούν στην όλη διαχείριση του ΚΤΥΠ, όπως στη συντήρηση των διαφόρων κωδικών, υποϊδιοκτησιών, πρόσβασης κλπ.


V. Φορολογία και Εξαγωγή / Ανταλλαγή Δεδομένων 

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων διαχειρίζεται πληροφορίες του ΚΤΥΠ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δήμων, κοινοτήτων, συμβουλίων αποχετεύσεων, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και άλλων οργανισμών, όσον αφορά την παροχή των πληροφοριών αυτών σε ψηφιακή μορφή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται προγράμματα για εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη καθώς και αναφορές για την εκτύπωση φορολογικών καταλόγων και καταλόγων ακίνητης ιδιοκτησίας για τις κοινότητες καθώς και αναφορές για στατιστικούς σκοπούς. Ακόμη περιλαμβάνεται και το εργαλείο Oracle Browser για τη εκτύπωση και εξαγωγή δεδομένων για τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί στερεότυπα προγράμματα.


VI. Έρευνες (Αναζήτηση Πληροφοριών – Enquiries)

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων δίνει στο χειριστή πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι ταξινομημένες κατά αριθμητική ή αλφαβητική σειρά και να είναι συγκεκριμένης φύσης ή περιγραφής καθώς και ιστορικές.

Τα προγράμματα αυτά ομαδοποιούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Ακίνητο

Περιλαμβάνονται έρευνες οι οποίες εμφανίζουν πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με το ακίνητο όπως υποϊδιοκτησίες ακινήτου, ιστορικό τεμαχίου κλπ.

 • Φάκελος ΕΚΓ

Περιλαμβάνονται έρευνες οι οποίες εμφανίζουν πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με τους φακέλους (αιτήσεις) του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου όπως πληροφορίες σημειωμάτων, εκκρεμείς αιτήσεις κλπ.

 • Διάφορα

Περιλαμβάνεται ποικιλία ερευνών οι οποίες εμφανίζουν διάφορες πληροφορίες στην οθόνη όπως έρευνα φυσικού / νομικού προσώπου, έρευνα για πληρεξούσιο έγγραφο, πληροφορίες ιδιοκτησίας, κλπ.

 • Εγκύκλιοι

Περιλαμβάνεται πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει σύντομη περιγραφή όλων των εγκυκλίων, κατά Κεφάλαιο, οι οποίες εκδόθηκαν από το Διευθυντή του Τμήματος.


VII. Αναφορές (Reports)

Οι υφιστάμενες, στο παρόν στάδιο, αναφορές του ΚΤΥΠ, ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του Τμήματος, τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Έχουν ομαδοποιηθεί στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Εκθέσεις Ευρείας Χρήσης

Περιλαμβάνονται αναφορές για ιδιοκτήτες και ακίνητα, εκθέσεις ακινήτου, εκθέσεις φακέλου κλπ.

 • Εμπόδια

Περιλαμβάνονται αναφορές για προσωπικές επιβαρύνσεις. Εμπράγματα βάρη στην ιδιοκτησία, ανακλήσεις πληρεξουσίων, κλπ.

 • Επιστολές

Περιλαμβάνει συνήθεις επιστολές που στέλνει ο υπάλληλος προς τους πολίτες, για καθορισμό ημερομηνίας επιτόπιας εξέτασης της αίτησης τους, για προσκόμιση επιπρόσθετων εγγράφων, κλπ.

 • Βεβαιώσεις

Περιλαμβάνονται βεβαιώσεις και αποδείξεις που δίνονται από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, όπως απόδειξη κατάθεσης αίτησης.

 • Κατάλογοι Φακέλων

Περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι για εσωτερική χρήση όπως κατάλογος υποθηκών, κατάλογος μεταβιβάσεων, κατάλογος πωλητηρίων εγγράφων.

 • Κατάλογοι (ακινήτων/προσώπων/ιδιοκτησίας)

Περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι για εσωτερική χρήση όπως κατάλογος εγγραφής ιδιοκτητών κατά περίοδο, ευρετήριο κτήματος κατά περιοχή/τμήμα.

 • Στατιστικές Φακέλων

Περιλαμβάνονται διάφορες στατιστικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ετήσια έκθεση του Τμήματος, όπως αριθμός μεταβιβάσεων και αριθμός υποθηκών κλπ.

 • Πιστοποιητικά 

Περιλαμβάνεται αριθμός πιστοποιητικών (μερικά από αυτά προτυπωμένα) όπως το πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο τυπώνεται σε χαρτί πολυτελείας μεγέθους Α3, πιστοποιητικά έρευνας κλπ.

 • Μηνιαίες στατιστικές φακέλων

Περιλαμβάνονται αναφορές οι οποίες δίνουν στοιχεία για τις μηνιαίες στατιστικές, όπως κατάλογος φακέλων ΕΚΓ κατά επαρχία, πρόθεμα, τύπο φακέλου, περίοδο κλπ.

 • Στατιστικές Ακινήτων

Περιλαμβάνονται αναφορές με στατιστικές σχετικά με τα ακίνητα, όπως αριθμό πωληθέντων ιδιοκτησιών και η αξία τους κατά περιοχή, κατηγορία, τύπο, υποϊδιοκτησία, περίοδο κλπ.


Σημειώστε ότι οι πιο πάνω αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν από τους ίδιους τους χειριστές του ΚΤΥΠ άμεσα ή μαζικά.


VIII. Διακίνηση Φακέλων (Application Tracking System)

Το ΣΠΓ περιλαμβάνει και τη Διακίνηση των Φακέλων (ΔΦ). Για τις περιοχές οι οποίες λειτουργούν (on line) η διακίνηση διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Επιπρόσθετα το σύστημα ΔΦ παρέχει πληροφορίες για κάθε υπόθεση, σχετικά με την πορεία, εξέλιξη, το ιστορικό της, τα σημειώματα και τις οδηγίες που έχουν δοθεί, τα περιεχόμενα έγγραφα σε κάθε φυσικό φάκελο και μεγάλο αριθμό στατιστικών πληροφοριών. Κάθε διακίνηση του φυσικού φακέλου και κάθε πράξη που πραγματοποιείται καταγράφεται στο σύστημα ΔΦ, το οποίο όταν του ζητηθεί δίνει πληροφορίες στην οθόνη (enquiry) ή εκτυπώνει αναφορά (report). Επιπρόσθετα έχει δυνατότητες να παρέχει στατιστικές πληροφορίες κατά είδος φακέλου και καθεστώς φακέλου π.χ. εκκρεμούντες, συμπληρωθέντες, απορριφθέντες. Το σύστημα ΔΦ επιτρέπει την ενημέρωση / διεκπεραίωση του φακέλου, μόνο στον υπάλληλο που είναι χρεωμένος με αυτόν. Βέβαια η αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος ΔΦ εξαρτάται από την ορθή ενημέρωση του καθώς και το συγχρονισμό του με τη φυσική διακίνηση των φακέλων. Για να επιτευχθεί αυτό ορίστηκε υπεύθυνος υπάλληλος σε κάθε Κλάδο/Τομέα όπου έχει και την ευθύνη για τη διακίνηση των φακέλων από και προς τον Κλάδο/Τομέα. Πιο κάτω αναφέρονται τα βασικά καθήκοντα του υπεύθυνου υπάλληλου για τη διακίνηση των φακέλων.

 • Παραλαβή φυσικών φακέλων (φυσικών και ηλεκτρονικών) από το προσωπικό που αποδέχεται τις αιτήσεις.
 • Εξακρίβωση ότι κανένας φάκελος δε στάλθηκε κατά λάθος.
 • Παραπομπή των φακέλων στον Κλάδο/Τομέα προορισμού τους.
 • Παραλαβή των φακέλων από άλλους Κλάδους / Τομείς. 
 • Παράδοση των φακέλων στο προσωπικό του Κλάδου / Τομέα. 
 • Επιστροφή φακέλων από το προσωπικό του Κλάδου / Τομέα. 


Οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με κάθε φάκελο (ΕΚΓ) υποδιαιρούνται σε τρία μέρη:

 • Διακίνησης
 • Σημειώματα και οδηγίες
 • Πίνακας Περιεχομένων (δηλ. είδη εγγράφων που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο φυσικό φάκελο).​