​​​​​​​​​​​​​​Σύστημα Πλη​​​ροφοριών Γης


1. Γενικά


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από απόφαση της Κυβέρνησης προχώρησε στην υλοποίηση της ανάπτυξης ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) για να ικανοποιήσει τους πιο κάτω βασικούς στόχους και εργασίες:

1. Mηχανογράφηση των κτηματικών συναλλαγών.

2. Αυτοματοποίηση μεθόδων και διαδικασιών.

3. Ψηφιοποίηση υφιστάμενων κτηματικών σχεδίων και τοπογραφικών χαρτών.

4. Σταδιακή συλλογή ψηφιακών χωρομετρικών στοιχείων από το πρόγραμμα επαναχωρομέτρησης.

5. Αυτοματοποίηση μεθόδων εκτίμησης και επανεκτίμησης.

6. Αυτοματοποιημένος έλεγχος και παρακολούθηση υποθέσεων.

7. Εξυπηρέτηση Κυβερνητικών Τμημάτων και άλλων οργανισμών με την επέκταση του συστήματος σε Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Γης.


Το Σ.Π.Γ. αποτελείται από τις πιο κάτω βάσεις δεδομένων:

1. Χωρομετρική 

2. Γεωγραφική/Κτηματική

3. Tοπογραφική

4. Κτηματολογική

5. ΕκτιμητικήΟι πρώτες τρεις βάσεις αποτελούν το Γεωγραφικό Υπο-σύστημα. Η τέταρτη βάση αποτελεί το κύριο μέρος του Κτηματολογικού Υπο-συστήματος, ενώ η πέμπτη βάση αποτελεί το κύριο μέρος του Εκτιμητικού Υπο-συστήματος.

Παράλληλα με τις πιο πάνω βάσεις δεδομένων έχει αναπτυχθεί Σύστημα Παρακολούθησης Υποθέσεων (Application Tracking System), με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων υποθέσεων.

Το Σύστημα Πληροφοριών Γης έχει αναπτυχθεί και βασίζεται, όσον αφορά το γεωγραφικό μέρος, στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ArcInfo και ArcStorm της Αμερικανικής Εταιρείας ESRI και όσον αφορά το νομικό και εκτιμητικό μέρος, στη βάση Oracle (RDBMS). Το μεγαλύτερο μέρος του μηχανογραφικού εξοπλισμού, που είναι οι σταθμοί εργασίας (workstations) και οι κεντρικοί υπολογιστές, είναι της εταιρείας SUN Microsystems και στηρίζονται στο λειτουργικό σύστημα Sun-Solaris (UNIX). Οι εκτυπωτές (printers) και οι σχεδιαστές (plotters) είναι της εταιρείας HP.