​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ/2


Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 23 των Νόμων για την Ενοποίηση και Αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων του 1999 ως 2018, των Βρετανικών Βάσεων (Agricultural Land Consolidation Ordinance), η Επιτροπή Ενοποίησης και Αναδιανομής της περιοχής Ακρωτηρίου/2, εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εναντίον του σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου 2021.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αναδασμού Ακρωτηρίου/2, ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, επαναδημοσιεύτηκαν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου, το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής και ο τροποποιημένος κατάλογος (Τύπος 3), στον οποίο σημειώνονται με κόκκινο μελάνι οι αποφάσεις της Επιτροπής. Τα πιο πάνω έγγραφα θα παραμείνουν δημοσιευμένα για είκοσι μία (21) ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

Οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος, ο οποίος υπέβαλε ήδη ένσταση (ενιστάμενος) διαφωνεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής, μπορεί μέσα σε είκοσι μία (21) μέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης της Επιτροπής, να προσφύγει στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσω του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στη διεύθυνση: Κλάδος Αναδασμού, Προδρόμου 131, 2064, Στρόβολος, Λευκωσία ή Τ.Θ. 24890, Τ.Κ. 1305.

Εμπρόθεσμες ιεραρχικές προσφυγές προς τον Υπουργό θεωρούνται όσες υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδρομικώς (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την 11 Απριλίου 2022.

Επιπρόσθετα, οποιοσδήποτε επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες αποφάσεις της Επιτροπής, μπορεί να υποβάλει ένσταση προς την Επιτροπή Ενοποίησης και  Αναδιανομής μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δημοσίευσης του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για επιθεώρηση των δημοσιευμένων εγγράφων, μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στον Κλάδο Αναδασμού στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού (Δημοκρατίας 54, Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 25 804741, 25 804669, φαξ 25305416 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dedemetriou@dls.moi.gov.cy