​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΛΥΜΠΙΩΝ


Η Επιτροπή Αναδασμού Λυμπιών ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 34 των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών ο Κατάλογος των Δαπανών που αναλογούν στους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή μέτρων αναδασμού στην περιοχή αναδασμού Λυμπιών σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 35 των πιο πάνω Νόμων (κατασκευή οδικού δικτύου).

Ο Κατάλογος  Δαπανών θα παραμείνει δημοσιευμένος για είκοσι μία (21) ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να τον επιθεωρήσουν κι αν έχουν οποιαδήποτε ένσταση, να την υποβάλουν μέσα στο χρονικό διάστημα των είκοσι μίας (21) ημερών, στην Επιτροπή Αναδασμού Λυμπιών, στη διεύθυνση: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Φ/Δ Κλάδου Αναδασμού, Προδρόμου 131, Τ.Θ. 24890, 1305 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή /και για επιθεώρηση των δημοσιευμένων εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22 407905, 22 407912, στο φαξ 22 407950 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο plouka@dls.moi.gov.cy.

Επιπλέον για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αρμόδιοι υπάλληλοι θα βρίσκονται, κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης, στο Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών κατά τις πιο κάτω μέρες και ώρες:

 

Πρωινά
Τρίτη20 Ιουλίου και ώρα 10:00π.μ. έως 13:00
Πέμπτη22 Ιουλίουκαι ώρα 10:00π.μ. έως 13:00
Δευτέρα26 Ιουλίουκαι ώρα 10:00π.μ. έως 13:00
Τετάρτη 28 Ιουλίουκαι ώρα 10:00π.μ. έως 13:00
Πέμπτη5 Αυγούστουκαι ώρα 10:00π.μ. έως 13:00

 

καθώς και τα απογεύματα

Τετάρτη21 Ιουλίουκαι ώρα 18:00 έως 20:00
Τρίτη27 Ιουλίουκαι ώρα 18:00 έως 20:00
Πέμπτη 29 Ιουλίουκαι ώρα 18:00 έως 20:00
Δευτέρα2 Αυγούστουκαι ώρα 18:00 έως 20:00