​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΟΡΟΥΝΤΑ/2 - ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 15 των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων 24/1969 έως 70(1)/2018, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας, ο Κατάλογος Εκτιμήσεων των ιδιοκτητών της περιοχής Αναδασμού Ορούντα/2 (επανεκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 15(4) των Νόμων), μαζί με χάρτη που δείχνει την επηρεαζόμενη περιοχή υποδιαιρεμένη σε κατηγορίες αξιών.

Τα έγγραφα θα παραμείνουν δημοσιευμένα για είκοσι μία (21) ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να τα επιθεωρήσουν κι αν έχουν οποιαδήποτε ένσταση, να την υποβάλουν μέσα στο χρονικό διάστημα των είκοσι μίας (21) ημερών, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκτιμήσεων Ορούντα/2, μέσω του Κλάδου Αναδασμού Λευκωσίας, στη διεύθυνση Προδρόμου 131, 2064, Στρόβολος, Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή /και για επιθεώρηση των δημοσιευμένων εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην πιο πάνω διεύθυνση, στα τηλέφωνα 22 407905, 22 407912 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο anadasmos@dls.moi.gov.cy.

Επιπλέον για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αρμόδιοι υπάλληλοι του Κλάδου Αναδασμού θα βρίσκονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας, κατά τις πιο κάτω εργάσιμες ημέρες:

  • Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 09:00π.μ – 12:00μ.μ
  • Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 09:00π.μ – 12:00μ.μ
  • Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και ώρα 09:00π.μ – 12:00μ.μ