​ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΚΧ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΕ ΜΜΕ


Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), τα οποία προβάλουν διαπιστώσεις της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με λειτουργίες του Τμήματος, το ΤΚΧ διευκρινίζει, πως οι διαπιστώσεις της Εφόρου κρίνονται ως εποικοδομητικές και υποστηρίζουν την ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών του.

Το ΤΚΧ εκτιμά, όμως, πως με την επιλεκτική αναφορά σε συγκεκριμένη, μεμονωμένη διαδικασία, δεν μπορούν να εξαχθούν αντικειμενικά και αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα, τόσο για το έργο που προσφέρει το ΤΚΧ, όσο και για τη συνεχή προσπάθεια που γίνεται για ανασχεδιασμό και απλοποίηση των διαδικασιών του. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, πως στο Τμήμα υφίστανται συνολικά 250 επιχειρησιακές διεργασίες και στο πλαίσιο αυτό διεκπεραιώνονται περίπου 55.000 δηλώσεις (μεταβιβάσεις, υποθήκες κτλ) σε διάστημα έως δέκα ημερών. Διεκπεραιώνονται επίσης 35.000 άλλες κτηματολογικές υποθέσεις, οι οποίες συνήθως απαιτούν υπαίθριες χωρομετρικές εργασίες και ως εκ τούτου, ο χρόνος ολοκλήρωσής τους είναι μεγαλύτερος. Τέλος, σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις και άλλες νομικά πολύπλοκες κτηματολογικές διαδικασίες, αυτές εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρες. Στο συνολικό αυτό όγκο κτηματολογικών εργασιών, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες, όμως, αποτελούν εξαιρέσεις.

Το ΤΚΧ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής ανασχεδιασμός και απλοποίηση των διαδικασιών του με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, με σαφή προστιθέμενη αξία προς τους πολίτες. Το Τμήμα είναι πρωτοπόρο ιδιαίτερα σε θέματα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, σε όλο το φάσμα των διεργασιών του, εφαρμόζοντας στο μέγιστο «βέλτιστες πρακτικές», και έχει καταστεί «πρότυπο» σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το ΤΚΧ παραμένει βασικός πυλώνας της ανάπτυξης και της οικονομίας του τόπου και σταθερός στόχος του είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Με την ευκαιρία αυτή προτρέπουμε τους πολίτες να ανατρέχουν στον ιστότοπο https://portal.dls.moi.gov.cy/ για την εξυπηρέτησή τους αναφορικά με κτηματολογικά θέματα. Τέλος πληροφορούμε, πως με την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι πλείστες κτηματολογικές υπηρεσίες θα μπορούν διεκπεραιώνονται χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών στα γραφεία του Τμήματος.