​ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών και με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού, το Τμήμα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, μετά από διευθέτηση συνάντησης για αποδοχή:

  • Μεταβίβασης δυνάμει δωρεάς,
  • Μεταβίβασης δυνάμει πώλησης,
  • Μεταβίβασης δυνάμει ανταλλαγής και
  • Εγγραφής υποθήκης,

η εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας επ' ονόματι του δικαιοδόχου, καθώς επίσης και η εγγραφή της υποθήκης διεκπεραιώνονται αυθημερόν και ταυτόχρονα εκδίδεται και το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ