​Απόκτηση Ακινήτου από Αλλοδαπούς


(α) Πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αλλοδαποί) Νόμος με αρ. 54(Ι)2003, που τέθηκε σε εφαρμογή με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1.5.2004, προνοεί ότι κάθε πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει τη μόνιμη κατοικία του στη Δημοκρατία, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο έχει τη καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του στη Δημοκρατία, μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε ακίνητο στην Κύπρο χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη Δημοκρατία καθώς και τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρας, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση ότι τα πρόσωπα αυτά, φυσικά και νομικά, δε μπορούν να αποκτήσουν δευτερεύουσα κατοικία στη Δημοκρατία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το θέμα της διαπίστωσης της μόνιμης κατοικίας στη Δημοκρατία για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέπεται από τον περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Νόμο, με αρ. 92(Ι)2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους σχετικούς κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο αυτό.

Το σχετικό πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας στην Κύπρο, για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εκδίδεται από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και θα παρουσιάζεται κατά την ημερομηνία αποδοχής της μεταβίβασης.

Το ζήτημα κατά πόσον ένα νομικό πρόσωπο (εταιρεία) έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβεβαιώνεται από τον Έφορο Εταιρειών με την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου πιστοποιητικού εγγραφής της νομικής του οντότητας ή πιστοποιητικού εγγεγραμμένου γραφείου.


(β) Πολίτης άλλων κρατών

Σε ότι αφορά την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς πολίτες άλλων κρατών, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και ξένων εταιρειών, καθώς και εταιρειών ελεγχομένων από αλλοδαπούς, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στο νόμο, θα συνεχίσει να τηρείται η μέχρι τώρα ισχύουσα τακτική, που είναι η χορήγηση άδειας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξουσία που παραχωρήθηκε στους Έπαρχους.

Η έκταση γης που χορηγείται είναι η απόλυτα αναγκαία για την ανέγερση υποστατικού για κατοικία η επαγγελματική στέγη ή το μέγιστο 2676 τ.μ.

Άδεια για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό, αν αυτή υπερβαίνει την απολύτως αναγκαία έκταση για την ανέγερση υποστατικού για κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή την έκταση των 2676 τ.μ., χορηγείται μόνο για σκοπούς:


(α) Κατοικίας, εφόσον αυτή προορίζεται για ιδιοκατοίκηση και αφορά γη που δεν υπερβαίνει την έκταση των 4014 τ.μ.

(β) Επαγγελματικής ή εμπορικής στέγης 

(γ) Βιομηχανίας σε τομείς οι οποίοι κρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο επωφελείς για την κυπριακή οικονομία και δεδομένου ότι η απόκτηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σχετίζεται με παραγωγή προϊόντων ή με βιομηχανίες που προϋποθέτουν τη χρήση νέας τεχνολογίας ή και τεχνογνωσίας.​