​ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022


Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που αφορά  τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για τη Διεκπεραίωση χωρομετρικών υποθέσεων για την περίοδο 2021-2022. Οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Πλαίσιο φαίνονται στο πιο κάτω αρχείο