​ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 0,4% ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, από τις 21 Νοεμβρίου 2022, μόνο στις περιπτώσεις δήλωσης μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, επιπρόσθετα των άλλων βεβαιώσεων που προσκομίζονται για τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, απαραίτητη θα είναι και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Έφορο Φορολογίας για την καταβολή ή μη υποχρέωση καταβολής από τον πωλητή, τέλους ίσου με ποσοστό ύψους 0,4% επί του τιμήματος πώληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου.  

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω βεβαίωσης από τον Έφορο Φορολογίας, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων,

β) Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρείας και

γ) Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, που αφορούν αγοραπωλητήρια έγγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πριν τις 22 Φεβρουαρίου 2021, ήτοι ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021.