​ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΛΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΕΑΣ


Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας γνωστοποιεί ότι τα ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Λύσης και στην Κοινότητα Κοντέας και εμπίπτουν εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων, έχουν μεταφερθεί  από το υπο-σύστημα των κατεχόμενων περιοχών του Συστήματος Πληροφοριών Γης, στο Σύστημα Πληροφοριών Γης των ελεύθερων περιοχών.  Τα κτηματικά σχέδια και η κατάσταση λεπτομερειών (κατάλογοι ιδιοκτησίας) των πιο πάνω ακινήτων έχουν κατατεθεί στον οικείο Δήμαρχο/Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για μεταβιβάσεις ή υποθηκεύσεις των πιο πάνω ακινήτων, θα ισχύει ό,τι ισχύει για τα ακίνητα που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου.