​ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για την πλήρωση κενών θέσεων Τεχνικών Μηχανικών και Κτηματολογικών Γραφέων, θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 18 Ιουλίου 2020 στις 9π.μ.  Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις λεπτομέρειες της εξέτασης και θα ειδοποιηθούν σύντομα για το χώρο στον οποίο θα προσέλθουν, προκειμένου να παρακαθίσουν στην εξέταση.