​ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΗΛΩΘΕΙ


Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 5378, στο Τμήμα Β του Κύριου Μέρους, στις 22.7.2022, η ειδοποίηση αρ. 3992, σύμφωνα με το άρθρο 16, του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1984 (44 του 1984, 51 του 1986, 78 του 1990, 18 του 2020 και 84(Ι) του 2022), όπου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων ή και όσους έχουν συμφέρον σε ακίνητα στις κατεχόμενες Επαρχίες Κερύνειας και Αμμοχώστου, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως υποβάλουν δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο ΔΕ 286, ενώπιόν του, για σκοπούς συμπλήρωσης των υφιστάμενων αρχείων.

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κερύνειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kydlo-applications@dls.moi.gov.cy, για ακίνητα που βρίσκονται σε Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Κερύνειας, ή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση fadlo-applications@dls.moi.gov.cy, για ακίνητα που βρίσκονται σε Δήμους και Κοινότητες της κατεχόμενης Επαρχίας Αμμοχώστου. Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει στοιχεία σε σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο, περιλαμβανομένου του πιστοποιητικού εγγραφής, εφόσον αυτό υπάρχει, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα τα οποία αφορούν την ύπαρξη συγκεκριμένου συμφέροντος επί του εν λόγω ακινήτου, με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

Επισημαίνεται ότι η ειδοποίηση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες που ήδη έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους, οι οποίοι δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί ή και ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία είναι διαφιλονικούμενα. Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ενημερωθεί για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα έγγραφα, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος στη διεύθυνση  https://portal.dls.moi.gov.cy, ή τηλεφωνικά στον παγκύπριο αριθμό 17100 για κλήσεις εσωτερικού, ή +35722804900 για κλήσεις από το εξωτερικό.


5378 22 7 2022 KYRIO MEROS TMHMA Β.pdf