​ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ DLS PORTAL ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ - “SERVICES”


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημερώνει το κοινό ότι έχει διακόψει προσωρινά όλες τις προσβάσεις στα ανοικτά δεδομένα της Διαδικτυακής Πύλης "DLS PORTAL" μέσω Υπηρεσιών / Προγραμματιστικών Διεπαφών - "services", τόσο για τους Πολίτες / Οργανισμούς, όσο και για Τμήματα του Δημοσίου.  Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της Διαδικτυακής Πύλης δεν επηρεάζονται και εργάζονται κανονικά.  Ο σκοπός είναι η συνεχής και καθημερινή αξιολόγηση του όγκου των εν λόγω προσβάσεων/αιτημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζει κατά καιρούς η Διαδικτυακή Πύλη και επηρεάζουν κυρίως την ταχύτητα ανταπόκρισης / πρόσβασης.  Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απολογείται για τυχών μεμονωμένα προβλήματα, τα οποία μπορεί να προκύψουν.