​ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επιθυμεί μέσα από την ανακοίνωση αυτή να ευχαριστήσει το προσωπικό του Τμήματός του, το προσωπικό της Μονάδας Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίστοιχο προσωπικό της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας καθότι μέσα από μια άψογη συνεργασία, υλοποίησαν χθες ένα τεράστια τεχνικά δύσκολο έργο, του οποίου ο τεχνικός προγραμματισμός ξεκίνησε μόλις στις αρχές Αυγούστου 2018.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, επιτεύχθηκε ο στόχος της μαζικής μεταβίβασης περίπου 50000 υποθηκών από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στην Ελληνική Τράπεζα μέσω του Σύστηματος Πληροφοριών Γης του Τμήματος, αποφεύγοντας το μεγαλύτερο μέρος των χειρόγραφων διαδικασιών και τηρώντας πλήρως τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, ήτοι του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου Αρ. 9 του 1965.