​ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ανακοινώνει ότι τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος, Αρ. 106(Ι)/2018, ο οποίος τροποποιεί το Κεφάλαιο 9 του Πίνακα, του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219, σε σχέση με τα δικαιώματα, τα οποία επιβάλλονται για την παροχή πληροφοριών (πιστοποιητικών έρευνας). 

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, τα δικαιώματα, τα οποία επιβάλλονται και εισπράττονται από το ΤΚΧ για την παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του Κεφαλαίου 9 του Πίνακα του βασικού νόμου, τροποποιούνται ως ακολούθως:

α) Για την παροχή πληροφοριών, όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία φυσικού προσώπου που κατονομάζεται, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ή νομικού προσώπου με αριθμό εγγραφής, για κάθε επαρχία, δήμο ή κοινότητα: 10,00 ευρώ.

β) Για την παροχή πληροφοριών, όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία φυσικού προσώπου με αριθμό δελτίου ταυτότητας ή νομικού προσώπου με αριθμό εγγραφής σε παγκύπρια βάση, για όλους τους δήμους, τις κοινότητες ή τις ενορίες κάθε επαρχίας για τις οποίες λειτουργεί το μηχανογραφημένο σύστημα του ΤΚΧ: 20,00 ευρώ, για κάθε πιστοποιητικό έρευνας.