​ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοïού SARS-COV-2 και την ασθένεια (COVID-19) που προκαλείται, παρακαλείται το κοινό να μην προσέρχεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, παρά μόνο για πολύ εξαιρετικές/επείγουσες υποθέσεις.