​ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΚΧ 2018-2021


Ετήσια πρόοδος εργασιών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τα έτη 2018 -2021.

photo_progress.JPG