​​Μνημόνιο Συνεργασίας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Στις 7.12.2007 υπογράφηκε στην Αθήνα το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στο πλαίσιο γιορταστικής εκδήλωσης για τα 170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα 90 χρόνια της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, από τον Πρόεδρο της Σ.Α.Τ.Μ. Καθηγητή Μαρίνο Κάβουρα και τον Πρώτο Κτηματολογικό Λειτουργό του Τ.Κ.Χ. κ. Χρίστο Ζήνωνος. Στην αποστολή του Τμήματος συμμετείχε και ο Κτημ. Λειτ. Α' κ. Ελίκκος Ηλία.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας διέπει το βασικό πλαίσιο συνεργασίας σε κοινά επιστημονικά και τεχνικά θέματα. Τα οφέλη από την υπογραφή του Μνημονίου είναι πολλαπλά και σ΄ αυτά περιλαμβάνονται η συνεργασία στην εκτέλεση ερευνητικών και τεχνικών έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Τμήματος. Η συνεργασία αυτή καθίσταται ακόμα πιο σημαντική, εάν ληφθεί υπόψη ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο στη Γεωδαισία, Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Γεωπληροφορική.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκε το περιεχόμενο του Μνημονίου και τρόποι υλοποίησής του, με τους Καθηγητές Μαρίνο Κάβουρα, Λύσανδρο Τσούλο και άλλους Καθηγητές της Σ.Α.Τ.Μ.​


1669.gif