​Ομιλία Διευθυντή Τμήματος, κ. Ανδρέας Χριστοδούλου, Συνεδριακό Κέντρο​


Ημερίδα "Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Νέα Συστήματα-Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές"


Συνεδριακό Κέντρο - 7.7.2006


Εξοχότατε κ. Πρέσβη της Ελλάδος,

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι Δήμαρχοι,

Κυρία Επίτροπε Διοικήσεως,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα ΠΑΣΥΔΥ,

Κύριοι Διευθυντές Τμημάτων,

Κύριοι Έπαρχοι,

Κυρίες και Κύριοι,


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα σας ενημερώσουμε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος με την εισαγωγή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Γης, το έργο που επιτελείται, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα νέα συστήματα και εφαρμογές.​

Επιπρόσθετα του ενημερωτικού χαρακτήρα που έχει η εκδήλωση μας, θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, που θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω ποιοτική βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις δικές σας προσδοκίες.

Η αναγκαιότητα διαχείρισης πληροφοριών που σχετίζονται με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στην ακίνητη ιδιοκτησία, το χώρο, και το περιβάλλον, γενικότερα, δημιουργήθηκε μέσα από την εξελικτική πορεία του ανθρώπου όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη της καταγραφής και αρχειοθέτησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, καθώς και της χωρομέτρησης και χαρτογράφησης χωρικών στοιχείων. 

Στην Κύπρο, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέσα από μια εξελικτική πορεία 150 περίπου χρόνων, στα πλαίσια των διαχρονικά προσφερομένων τεχνικών δυνατοτήτων, δημιούργησε ένα πολυδιάστατο κτηματολογικό σύστημα διακατοχής, εγγραφής, εκτίμησης και φορολογίας, καθώς και χωρομέτρησης και χαρτογράφησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το Τμήμα διαπίστωσε και αναγνώρισε, έγκαιρα, την ανάγκη μετάβασης από το υφιστάμενο χειροκίνητο κτηματολογικό σύστημα, σε ένα μηχανογραφημένο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών γης. Με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών, των άλλων κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, θα ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί διατηρώντας τις χειροκίνητες διαδικασίες. Έτσι, μέσα από σκέψεις, προβληματισμούς, και εντατική δουλεία, το Τμήμα κατάρτισε στρατηγικό σχέδιο, προέβηκε στην ανάλυση των υφισταμένων και διαγραφομένων για το μέλλον αναγκών, έκανε το σχεδιασμό και στη συνέχεια προχώρησε από το 1999, στην ανάπτυξη και λειτουργία του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης. 

Μετά από συνεχή βελτίωση και επέκταση του Συστήματος πετύχαμε να έχουμε σήμερα ένα από τα πιο επιτυχημένα μηχανογραφημένα κτηματολογικά συστήματα στον κόσμο. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση επιτυχίας, ήταν και είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, η οποία άρχισε από τα πρώτα στάδια και συνεχίζεται, προσφέροντας στους λειτουργούς κατάρτιση και τέτοιες δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την αναβάθμιση των διαδικασιών.

Το Κυπριακό Σύστημα Πληροφοριών Γης αποτελείται από τρία βασικά Υποσυστήματα Το Κτηματολογικό το Εκτιμητικό και το Γεωγραφικό, κάθε ένα από τα οποία εφαρμόζει τις αντίστοιχες λειτουργίες και έχει την ευθύνη συλλογής καταχώρησης ελέγχου και συντήρησης των αντίστοιχων δεδομένων. Τόσο οι λειτουργίες, όσο και τα δεδομένα αλληλοσυνδέονται για να αποτελέσουν το ολοκληρωμένο (integrated) σύστημα που προσφέρει, επιπρόσθετα των υπηρεσιών και προϊόντων των υποσυστημάτων, συνδυασμένες υπηρεσίες και προϊόντα στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος.

Προϋπόθεση για εκπλήρωση της πιο πάνω αποστολής είναι βέβαια και η τροφοδότηση του συστήματος με τα αναγκαία δεδομένα και πληροφορίες. 

Αναφορικά με τα Κτηματολογικά δεδομένα έχουν εισαχθεί στο σύστημα το 95% περίπου της ελεύθερης περιοχής και 50% περίπου της κατεχόμενης περιοχής της επαρχίας Λευκωσίας, το 57% της επαρχίας Λεμεσού, το 42% των επαρχιών Λάρνακας και Πάφου και το 100% για την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου. Σε παγκύπρια βάση το ποσοστό των κτηματολογικών δεδομένων που έχει εισαχθεί στο Σύστημα ανέρχεται σε 66% περίπου. Οι εργασίες συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίοδο 2-3 χρόνων, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και το διαθέσιμο προσωπικό. Για την κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας και την κατεχόμενη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου έχει εισαχθεί το 100% των δεδομένων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μηχανογραφημένες διακαιοπραξίες που διεκπεραιώνονται σήμερα από το Τμήμα, κυρίως από το Κτηματολογικό Υποσύστημα, ανέρχονται στο 85%, του συνόλου των δικαιοπραξιών.

Αναφορικά με τα Εκτιμητικά δεδομένα το ποσοστό συλλογής σε παγκύπρια βάση είναι σχετικά χαμηλό και ανέρχεται στο 15% περίπου. Η επιτάχυνση του ρυθμού συλλογής εκτιμητικών δεδομένων θα εξαρτηθεί από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει ή όχι στη διενέργεια νέας Γενικής Εκτίμησης, σε σημερινές τιμές, κάτι που εντάσσεται στα πλαίσια της "Στρατηγικής της Λισσαβόνας" και του "Προγράμματος Σύγκλησης" των οικονομιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με το Γεωγραφικό υποσύστημα έχει συμπληρωθεί η ψηφιοποίηση των δεδομένων για τη δημιουργία του κτηματικού ψηφιακού χάρτη, για όλες τις ελεύθερες περιοχές και έχει ήδη αρχίσει η ψηφιοποίηση των σχεδίων των κατεχομένων περιοχών. Στον τομέα της επαναχωρομέτρησης, η όλη εργασία συμπληρώνεται πολύ σύντομα στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου, με την υιοθέτηση νέων σχεδίων υψηλής ακρίβειας, ενώ η εργασία για τις υπόλοιπες επαρχίες έχει αρχίσει και αναμένεται να επισπευσθεί με την εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα, μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου περί χωρομετρίας.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ξεκίνησε η εισαγωγή στο Σύστημα και των πολεοδομικών ζωνών. Η πληροφορία αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού των αξιών των ακινήτων και σαν τέτοια αποτελεί κλειδί για την κατηγοριοποίηση των ακινήτων και την ενεργοποίηση του Εκτιμητικού Υποσυστήματος για αυτοματοποιημένες και μαζικές εκτιμήσεις. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα χωρικά δεδομένα του συστήματος τα οποία απεικονίζονται στα κτηματικά σχέδια συνδέονται με περιγραφικά δεδομένα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τεμαχίων και τις αξίες της γης, διαμορφώνοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που εξυπηρετεί το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Με τη μηχανογράφηση υπερδιπλασιάστηκε η παραγωγικότητα του Τμήματος, ενώ αυξήθηκε το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Αναλογιστείτε, για παράδειγμα, το χρόνο που θα χρειαζόταν ένας υπάλληλος στο χειροκίνητο σύστημα, να ετοιμάσει κατάσταση ιδιοκτησιών ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε παγκύπρια βάση. Θα έπρεπε να προστρέξει σε εκατοντάδες Κτηματικά Μητρώα, εργασία που σήμερα στο Σύστημα Πληροφοριών Γης γίνεται σε μερικά λεπτά.

Το Τμήμα μας, προσφέρει σήμερα ψηφιακά δεδομένα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό. Παραχωρούμε δεδομένα, συνεργαζόμαστε και προσφέρουμε υπηρεσίες σε Τμήματα και Οργανισμούς, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης χωρικών πληροφοριών. 

Η δημιουργία κατάλληλων γεωγραφικών υποβάθρων και η ανάλυση δεδομένων με χωρική αναφορά, επιβάλλεται σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορα προγράμματα που αφορούν επιδοτήσεις, τον έλεγχο του περιβάλλοντος, τη χωρική ανάλυση και την έρευνα. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια το Τμήμα παρακολουθεί και συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης INSPIRE η οποία αποσκοπεί να δημιουργήσει το υπόβαθρο και να καταστήσει διαθέσιμα και πληρέστερα χωρικά δεδομένα για τη χάραξη κοινοτικής πολιτικής και την εφαρμογή της στα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα.

Το Τμήμα, υλοποιώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δημιούργησε, σε πρώτο στάδιο, ιστοσελίδα με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών και των άλλων φορέων, σχετικά με την αποστολή του, τη λειτουργία του και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα, τα γραφεία και τη λειτουργία του. Υπάρχουν επίσης έντυπα αιτήσεων και επιστολών, αρχεία δεδομένων, καθώς επίσης εκθέσεις, μελέτες και αναφορές στη νομοθεσία , για εξειδικευμένους χρήστες. Το Τμήμα μελετά επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, σε δεύτερο στάδιο, την αναβάθμιση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πολίτες και άλλες υπηρεσίες, με σκοπό τη χρήση του Διαδικτύου για παραγγελίες σχεδίων και πιστοποιητικών έρευνας, ενώ σε τρίτο στάδιο μελετάται η επέκταση της εξυπηρέτησης αυτής, σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων όπως, π.χ. είναι η διάθεση συγκριτικών πωλήσεων σε δικαιούχους επαγγελματίες εκτιμητές που σήμερα γίνεται με την πώληση σε καταλόγους ή συμπαγείς δίσκους (CD).

Φυσικά, περισσότερα για τις εργασίες και τα προγράμματα του Τμήματος θα ακούσετε στη συνέχεια από τον Ανώτερο Κτηματολογικό Λειτουργό Χαρτογραφίας κ. Χρίστο Ζήνωνος και θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα του Συστήματος Πληροφοριών Γης στα περίπτερα που βρίσκονται στο χώρο της σημερινής εκδήλωσης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας. Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω τον Έντιμο Υπουργό Εσωτερικών για τη στήριξη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει στο έργο που επιτελούμε, καθώς επίσης και το Διευθυντή και τα στελέχη του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη συνεχή τεχνική υποστήριξη που μας παρέχουν. Τέλος θα ήταν παράλειψη από μέρους μου να μην ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα στελέχη και το προσωπικό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και καταβάλλουν για να φθάσει το κτηματολογικό μας σύστημα στα ψηλότερα δυνατά επίπεδα.

Σας ευχαριστώ.