​ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19


1.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19, έλαβε περιοριστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την αναστολή λειτουργίας των εστιατορίων και τουριστικών καταλυμάτων, την αναστολή των πτήσεων και το κλείσιμο των Λαϊκών Αγορών. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τις απαγορεύσεις που στοχεύουν στην κοινωνική αποστασιοποίηση, μεταξύ άλλων επηρεάζουν και τον αγροτικό τομέα, αφού μειώνεται η κατανάλωση και η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων.

Για απάμβλυνση των συνεπειών από τα περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, για τον αγροτικό τομέα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη καταβολή των μισθωμάτων και τελών χρήσης που αφορούν Συμβάσεις Μίσθωσης/ Άδειες Χρήσης, μεταξύ άλλων, κρατικής γης που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς/ κτηνοτροφικούς σκοπούς που αφορούν τα έτη 2020 και 2021.

Η αναφορά σε οποιοδήποτε σημείο του Σχεδίου  σε έτη 2020 και 2021 περιλαμβάνει αποκλειστικά την περίοδο από 1.2.2020 μέχρι 31.12.2021.


2.       ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στόχος του Σχεδίου είναι η οικονομική στήριξη μισθωτών/αδειούχων, μεταξύ άλλων,  κρατικής γης για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς που έχουν επηρεαστεί τα εισοδήματα τους λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19.


3.       ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17.3.2021 (δείτε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19. Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης.


4.       ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Τμήμα Γεωργίας είναι η Αρμόδια Αρχή, η οποία ετοίμασε το Σχέδιο και η εφαρμογή του γίνεται ξεχωριστά από το κάθε Τμήμα/ Υπηρεσία που διαχειρίζεται τους τουρκοκυπριακούς κλήρους, τη δασική και κρατική γη. Η εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου για την κρατική γη στις κτηνοτροφικές περιοχές γίνεται από το Τμήμα Γεωργίας και για την υπόλοιπη κρατική γη γίνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


5.       ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Σχέδιο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.


6.       Περίοδος Εφαρμογής/ Χρονοδιάγραμμα

Η εφαρμογή του Σχεδίου περιλαμβάνει τη μη καταβολή των μισθωμάτων και τελών χρήσης που θα έπρεπε να καταβληθούν τα έτη 2020 και 2021.

Σε περίπτωση όπου οι γεωργοί/ κτηνοτρόφοι έχουν ήδη καταβάλει το οφειλόμενο ύψος ενοικίου για το 2020, τότε δεν θα απαιτείται η καταβολή ποσού για τα έτη 2021 και 2022 και ανάλογα εάν έχει καταβληθεί το ενοίκιο και για το 2020 και 2021, τότε δεν θα καταβάλλονται τα ενοίκια για τα έτη 2022  και 2023.

 

7.       Ποσό στήριξης

Το ποσό στήριξης αναφέρεται στο ετήσιο καταβαλλόμενο μίσθωμα/τέλος χρήσης για το 2020 και 2021 ή, τα έτη 2022 ή/και 2023 ανάλογα, όπως αυτό φαίνεται στη Σύμβαση Μίσθωσης/ Άδεια Χρήσης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Κράτους και μισθωτή/ αδειούχου. Το ποσό ανά δικαιούχο δεν θα ξεπερνά τις €225,000. Το μέγιστο συνολικό ποσό στήριξης του Σχεδίου δεν θα ξεπερνά τα €2.700.000.


8.       Δικαιούχοι στήριξης

Δικαιούχοι της στήριξης θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μίσθωναν/ τους είχε παραχωρηθεί άδεια χρήσης, κατά το 2020–2021, μεταξύ άλλων, κρατική γη για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς.

 

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι:

(α)     τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που δεν είναι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β)     τα φυσικά/νομικά πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάκτηση μη συμβατής κρατικής ενίσχυσης.

(γ)     Οι προβληματικές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του γενικού Κανονισμού απαλλαγής (EE) αριθμός 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, κατά κατηγορία – Άρθρο 2 σημείο 18).

 (δ)    Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν παράνομα την υπό αναφορά κρατική γη/κλήρο.

 

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποχρεώνονται να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι δικαιούχοι κατά τον έλεγχο θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε δικαιολογητικό που κατά την κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων τους.


9.       Διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου και έλεγχοι

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει την έναρξη του Σχεδίου για στήριξη των μισθωτών/αδειούχων κρατικής γης για γεωργικούς/κτηνοτροφικούς σκοπούς λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19, για την περίοδο 1.2.2020-31.12.2021.

Οι δικαιούχοι δεν θα υποβάλουν οποιαδήποτε Αίτηση αλλά η συμμετοχή τους στο Σχέδιο θα εξεταστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και η μη απαίτηση για καταβολή μισθωμάτων και τελών χρήσης  για τα έτη 2020 και 2021 θα λογιστεί ως ποσό στήριξης με βάση το Σχέδιο, με στόχο την απάμβλυνση των συνεπειών στο εισόδημα των παραγωγών, από τα περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε περίπτωση όπου οι γεωργοί/ κτηνοτρόφοι έχουν ήδη καταβάλει το οφειλόμενο ύψος ενοικίου για το 2020 τότε δεν θα απαιτείται η καταβολή ποσού για τα έτη 2021 και 2022 και ανάλογα εάν έχει καταβληθεί το ενοίκιο και για το 2020 και 2021 τότε δεν θα καταβάλλονται τα ενοίκια για το 2022 και 2023.

Νοείται ότι η υπογραφείσα Σύμβαση Μίσθωσης ή/και Άδεια Χρήσης αφορά άσκηση γεωργικής ή/και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και το μίσθωμα/τέλος χρήσης υπολογίζεται με βάση το «αγοραίο ενοίκιο».


10.    Διαφάνεια

Με την παρούσα ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δημοσιοποιεί το Σχέδιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.


11.     Σώρευση ενισχύσεων

Ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται ταυτόχρονα βάσει πολλών καθεστώτων ή να σωρεύονται με ειδικές ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις €225.000 ανά δικαιούχο. Επίσης απαγορεύεται η σώρευση με άλλα σχετικά μέτρα καθώς και με ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας De Minimis εφόσον αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα το ποσό της ενίσχυσης να υπερβεί το ποσό που καθορίζεται στο παρόν μέτρο.


12.     Διάρκεια Σχεδίου

Η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί από την έγκριση του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά μόνο την περίοδο από 1.2.2020 έως 31.12.2021.