Γνωστοποιήσεις / Αναρτήσεις


​​Εδώ θα βρείτε Γνωστοποιήσεις και Αναρτήσεις που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 


  
  
expand Χρονολογία : 2019 ‎(2)
expand Χρονολογία : 2021 ‎(1)
expand Χρονολογία : 2022 ‎(1)


​​