​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Κέντρο Πληροφοριών Γης​

​​​​​
Το Κέντρο Πληροφοριών Γης (ΚΠΓ) έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) και των επιμέρους υποσυστημάτων (γεωγραφικό, κτηματολογικό και εκτημητικό). Εκπρόσωποι από όλους τους Κλάδους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπως επίσης και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής βρίσκονται στο ΚΠΓ και ασχολούνται με εργασίες έρευνας, ανάπτυξης, συντήρησης και γενικά υποστήριξης του ΣΠΓ.Υπ. Κλ. Διαχ. και Υποστήριξης Σ.Π.Γ.: κ. Νεοκλής Νεοκλέους

: Αλασίας 17, 1075 Λευκωσία
: 22608000
: 22767001
: lic@dls.moi.gov.cy
Κατάλογος Τηλεφώνων:


​​
​​​
​ 
  
  
  
Description
  
35.16127233.362376

​Το Κέντρο Πληροφοριών Γης (ΚΠΓ) έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) και των επιμέρους υποσυστημάτων (γεωγραφικό, κτηματολογικό και εκτημητικό). Εκπρόσωποι από όλους τους Κλάδους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπως επίσης και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής βρίσκονται στο ΚΠΓ και ασχολούνται με εργασίες έρευνας, ανάπτυξης, συντήρησης και γενικά υποστήριξης του ΣΠΓ.


Υπ. Κλ. Διαχ. και Υποστήριξης Σ.Π.Γ.: κ. Νεοκλής Νεοκλέους
Διεύθυνση: Αλασίας 17, 1075 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22608000
Τηλεομοιότυπο: 22767001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lic@dls.moi.gov.cy

​​​​​​​​​