​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Κεντρικά Γραφεία​

​​​​​
Στα
Κεντρικά Γραφεία​​ του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογι​​κοί Λειτουργοί και οι πέντε Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρ​ησης Κ​ρα​​τικών Γαιών και Διοίκησης. Οι Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουρ​​γοί είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Κλ​​άδου τους καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία τους. Επιπλέον έχουν ευθύνη για τη διεξαγωγή μελε​τών, την υποβολή εισηγήσεων και την παροχή συμβουλών για θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Στα Κεντρικά Γραφεία γίνεται ο συντονισμός της λειτουργίας του Τμήματος καθώς και των διαφόρων έργων και προγραμμάτων που αναλαμβάνει ο Διευθυντής.​: Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
              Λεωφόρου Γρίβα Διγενή
: 22804900
: 22766056


​​

  
  
  
Description
  
35.16320833.355942

​Στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί και οι πέντε Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρησης Κρατικών Γαιών και Διοίκησης. Οι Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Κλάδου τους καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία τους. Επιπλέον έχουν ευθύνη για τη διεξαγωγή μελετών, την υποβολή εισηγήσεων και την παροχή συμβουλών για θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Στα Κεντρικά Γραφεία γίνεται ο συντονισμός της λειτουργίας του Τμήματος καθώς και των διαφόρων έργων και προγραμμάτων που αναλαμβάνει ο Διευθυντής.


Διεύθυνση: Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσωνος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
                     Λεωφόρου Γρίβα Διγενή​
Τηλέφωνο: 22804900
Τηλεομοιότυπο: 22766056
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: director@dls.moi.gov.cy
​​