​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Κεντρικά Γραφεία ΤΚΧ - Κτήριο «ΙΑΣΩΝ»​

​​​​​
Στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί και οι Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διοίκησης, Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρισης Κρατικών Γαιών και Εκσυγχρονισμού & Νομοθεσίας.

Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή
​Γραφείο Διευθυντή: 22804801
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό) 
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
22766056
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Διευθυντή: director​@d​ls.moi.gov.cy​


​​

  
  
  
Description
  
35.16320833.355942

​Στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί και οι πέντε Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρησης Κρατικών Γαιών και Διοίκησης. Οι Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Κλάδου τους καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία τους. Επιπλέον έχουν ευθύνη για τη διεξαγωγή μελετών, την υποβολή εισηγήσεων και την παροχή συμβουλών για θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Στα Κεντρικά Γραφεία γίνεται ο συντονισμός της λειτουργίας του Τμήματος καθώς και των διαφόρων έργων και προγραμμάτων που αναλαμβάνει ο Διευθυντής.


Διεύθυνση: Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσωνος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
                     Λεωφόρου Γρίβα Διγενή​
Τηλέφωνο: 22804900
Τηλεομοιότυπο: 22766056
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: director@dls.moi.gov.cy
​​