​​​​​Στόχοι και Δραστηριότητες

 ​

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας «ΤΚΧ» αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο πυλώνα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, καθότι ασχολείται με τη γη, η οποία αποτελεί ένα από τους κορυφαίους συντελεστές προόδου, ευημερίας και ανάπτυξης στην Κυπριακή οικονομία.  Με τη σημερινή λειτουργική του δομή και τις αρμοδιότητες που το διέπουν, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα Νόμων και Κανονισμών, αποτελεί μια από τις πιο ουσιώδεις υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας, προσφέροντας τα μέγιστα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Κυπριακής Κοινωνίας. Το Τμήμα παρέχει τις βάσεις για το σχεδιασμό όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία και προσφέρει υπηρεσίες σε πολλούς φορείς εξουσίας, πέραν του Κράτους, όπως σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζικούς και άλλους Οργανισμούς και γενικότερα σε όλους τους πολίτες.

Το Τμήμα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλα τα δικαιώματα που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία, την εγγραφή, εκτίμηση, γενική εκτίμηση (για σκοπούς φορολογίας), διακατοχή, χωρομετρία, χαρτογραφία, γεωδαισία και υδρογραφία, καθώς επίσης και τη διαχείριση του συνόλου της ιδιοκτησίας που ανήκει στο Κράτος. Σημαντικό στρατηγικό άξονα αποτελεί η εδραίωση του πολυδιάστατου ρόλου που διαδραματίζει και ο εκσυγχρονισμός / μετασχηματισμός του, σε ένα παραγωγικό και σύγχρονο οργανισμό.  Αυξάνονται οι προσδοκίες ότι, το Τμήμα, ως βασικός οικονομικός παράγοντας για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, είναι σε θέση και θα διαδραματίσει όντως ισχυρό ρόλο για την υλοποίηση νέων στρατηγικών σε πολλούς τομείς.    

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που επηρεάζει την ανάπτυξη είναι το θέμα της καταβολής αποζημιώσεων για Απαλλοτριώσεις Γης . Το πρόβλημα αυτό εγείρεται επανειλημμένα από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στις ετήσιες του εκθέσεις, όπου αναφέρεται επίσης ότι, σε αρκετές περιπτώσεις οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν εντάλματα κατάσχεσης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω απλήρωτων αποζημιώσεων κατόπιν αποφάσεων Δικαστηρίων σε σχετικές Παραπομπές.  Τον Ιούνιο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, εκκρεμούσαν παγκύπρια συνολικά 206 εντάλματα κατάσχεσης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για καταβολή ποσού αποζημίωσης €11,4 εκ. περιλαμβανομένων τόκων και άλλων εξόδων. Το οφειλόμενο ποσό για αποζημιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων προς επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων τόκων μέχρι το τέλος του 2013, ανερχόταν σε €480,8 εκ. περίπου. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος κάθε χρόνου εκκρεμούν σημαντικά ποσά αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων και οφειλών προς το Ταμείο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ενώ το Κράτος επιβαρύνεται με πολύ ψηλά ποσά τόκων.  Τόσο στο Άρθρο 213 του Συντάγματος, όσο και στον περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμο, Αρ. 15/62, προβλέπεται ότι οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβάλλονται τοις μετρητοίς.

Για να μπορέσει το ΤΚΧ να φέρει σε πέρας το έργο του έχει αναπτύξει συνεργασίες με το ιδιωτικό τομέα όπως για παράδειγμα τη εμπλοκή ιδιωτών αρμόδιων χωρομετρών. Υπάρχει ανάγκη αυτός ο τομέας να ενισχυθεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλος αριθμός διεργασιών, απαιτεί τη διεξαγωγή χωρομετρικής εργασίας, με ενδεχόμενο δημιουργίας μεγάλου φόρτου εργασίας στο προσωπικό του Τμήματος. Θα μπορούσε να γίνει αναθεώρηση/ αύξηση της συνεργασίας του ΤΚΧ με ιδιώτες αρμόδιους χωρομέτρες.

Το ΤΚΧ συνεργάζεται επίσης με τον ιδιωτικό τομέα, όσο αφορά τη διεκπεραίωση μεγάλων έργων πληροφορικής, με την πιο πρόσφατη ανάθεση συμβολαίου σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας του Τμήματος, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γνωστή ως "DLS PORTAL".  Εντός της πλατφόρμας, διευρύνεται η συνεργασία με τις Τράπεζες, παρέχοντας τη δυνατότητα να ενεργοποιούν τις διαδικασίες απαλλαγής και εξάλειψης υποθήκης, διαδικτυακά. Τέτοιου είδους διαδικασίες, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

Δραστηριότητα 1: Η Λειτουργία ενός Εκσυγχρονισμένου και Αξιόπιστου Συστήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Το Τμήμα, στο πλαίσιο των καθημερινών του διεργασιών, έχει θέσει ως στόχο την λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου και αξιόπιστου συστήματος ακίνητης ιδιοκτησίας, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και του πολίτη, έτσι ώστε να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσα από πρωτοπόρες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, για τη διεκπεραίωση της αποστολής του.  Κύριες επιμέρους δράσεις που απορρέουν είναι:

 • Αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία
 • Διεξαγωγή κτηματολογικών, χωρομετρικών, εκτιμητικών, χαρτογραφικών, γεωδαιτικών και υδρογραφικών εργασιών
 • Ορθολογιστική διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στο Κράτος

Δραστηριότητα 2: Καταβολή Αποζημιώσεων για Απαλλοτριώσεις Γης

Κύριος στόχος είναι η επίλυση του πολύ σοβαρού προβλήματος που παρατηρείται με τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των πιο πάνω αποζημιώσεων, η οποία οφείλεται, πρώτιστα, τόσο στα περιορισμένα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Κράτους σε σχέση με τις καταβλητέες αποζημιώσεις, όσο και στη χρονοβόρα διαδικασία μέχρι τον καθορισμό του τελικού ποσού της αποζημίωσης.    Οι επιμέρους δράσεις είναι:

 • Παροχή των απαιτούμενων κονδυλίων από το κράτος
 • Βελτίωση των χρονοβόρων διαδικασιών

Δραστηριότητα 3: Ενίσχυση Πρωτοβουλιών Συνεργασίας με τον Ιδιωτικό Τομέα

Κύριος στόχος της δράσης αυτής, αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με τον ιδιωτικό τομέα εκεί και όπου είναι δυνατό, με στόχο την αποτελεσματικότητα, μείωση του κόστους και αποφόρτιση του Τμήματος από τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.  Κύριες επιμέρους δράσεις που απορρέουν είναι:

 • Ενίσχυση του θεσμού των ιδιωτών αρμόδιων χωρομετρών
 • Ανάθεση έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα

Παράλληλα, στη διαδικασία των αναγκαστικών πωλήσεων και στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν προκύψει μέσα από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα, έχουν προταθεί αλλαγές στο Νόμο 9/65 με ανάθεση σε τρίτους ως εξής:

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης διαδικασίας αναγκαστικής πώλησης από Τράπεζες
 • Διεύρυνση θεσμού δημοπρατών

​ 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποτελεί την κύρια πηγή δεδομένων που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία και κυρίως με τον χώρο.  Τα δεδομένα σε συνάρτηση με τις διαδικασίες που τα παράγουν και τα υποστηρίζουν αποτελούν το κύριο ενεργητικό στοιχείο του Τμήματος.  Η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη, καθώς τα δεδομένα αυτά, για να είναι παραγωγικά, θα πρέπει πρώτιστα να είναι δομημένα με ορθό τρόπο και ταυτόχρονα μέσω διαλειτουργικότητας, να είναι διαθέσιμα πρώτιστα οριζόντια, σε ολόκληρη τη Κρατική Μηχανή, άλλους φορείς, στις επιχειρήσεις, στους ερευνητές και τελικά στον ίδιο τον πολίτη.

Το Τμήμα συλλέγει μια πλειάδα από δεδομένα που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία, χειρογραφικά, πέραν των 100 χρόνων και μηχανογραφικά, πέραν των 20 χρόνων.  Η συλλογή δεδομένων αποτελεί μέρος των καθημερινών δικαιοπραξιών του, καθώς και μέρος ευρύτερων έργων συλλογής δεδομένων, τόσο στο πεδίο, όσο και μέσω νέων μορφών τεχνολογιών.

Σημαντικό πυλώνα αποτελεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων χωρικών δεδομένων, όχι μόνο του Τμήματος, αλλά και ολόκληρης της Κρατικής Μηχανής.  Η ανάγκη για παράλληλη αγορά υψηλής ακρίβειας χωρικών δεδομένων, θα επιλύσει απαιτήσεις του Κράτους για έγκυρη και άμεση καταγραφή όλων των δεδομένων που υπάρχουν έξω στο χώρο (γη, κτίρια, ποταμοί, λίμνες, στοιχεία οδικού δικτύου κα.).  Στόχος είναι η απεικόνιση δεδομένων στο χώρο με μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους π.χ. δεδομένα "LIDAR" και η προσαρμογή των υφιστάμενων ψηφιοποιημένων κτηματικών σχεδίων σε αυτά, κάτι το οποίο, θα επιφέρει τεράστια εξοικονόμηση σε διοικητικό κόστος για την συλλογή δεδομένων πεδίου και θα υποβοηθήσει άμεσα έργα, όπως η επόμενη Γενική Επανεκτίμηση της Κύπρου.   Παράλληλα, έργα όπως η επαναχωρομέτρηση της Κύπρου, θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας (αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες, "LIDAR") που υπάρχουν, τα οποία μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο συλλογής δεδομένων πεδίου και μείωση, τόσο του κόστους, όσο και του χρόνου υλοποίησης του έργου αυτού.

Η Διεύθυνση του Τμήματος, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, την υλοποίηση νέας Στρατηγικής Πληροφορικής "DLS IT Strategy" που έχει ετοιμαστεί για την αναβάθμιση της τεχνολογίας της Πληροφορικής στο Τμήμα.   Με την ετοιμασία της Στρατηγικής, η Διεύθυνση του Τμήματος, έχει στη διάθεσή της ένα ισχυρό εργαλείο για να συντονίζει  και κατευθύνει τις μελλοντικές της αποφάσεις.

Η νέα Στρατηγική αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κλειδιά επιτυχίας και χάραξης  του νέου οράματος  αλλαγής  στο Τμήμα.  Κεντρικό σημείο αναφοράς  της όλης φιλοσοφίας,  είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Πληροφοριών Γης, με επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και τις καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες του για ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών.  Τα έγγραφα διαγωνισμού "RFP" έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το Κράτος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του έργου Αναβάθμισης και Επέκτασης του.  Η αναβάθμιση αναμένεται να ξεκινήσει το 2017 (ο χρόνος υλοποίησης ανέρχεται στα 4 χρόνια).  Το Τμήμα ήδη έχει αποστείλει πρόταση έγκρισης χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020.

Λόγω του όγκου των έργων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υφιστάμενα δεδομένα που διατηρούνται από το ΤΚΧ διακρίνονται από έλλειψη πληρότητας και ακεραιότητας.  Για το λόγο αυτό και πριν από την έναρξη υλοποίησης νέων σημαντικών έργων από το ΤΚΧ, π.χ. υλοποίηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, αναβάθμισης και επέκτασης του ΣΠΓ, επιβάλλεται όπως τα δεδομένα που διατηρούνται να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βαθμό αξιοπιστίας αναφορικά με την ακεραιότητα και πληρότητά τους.

Για τη διεκπεραίωση κάποιων διεργασιών, το Τμήμα ζητά τη λήψη στοιχείων / πληροφοριών από εμπλεκόμενα τμήματα / φορείς / υπηρεσίες/ οργανισμούς/ συνδέσμους.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενδεχόμενη καθυστέρηση της διεκπεραίωσής των διαδικασιών λόγω καθυστέρησης στην ανταπόκριση τους.

Η υλοποίηση των δύο τεράστιων έργων Επανεκτίμησης (εκκρεμούν ενστάσεις και διορθώσεις λάθους) και Έκδοσης Τίτλων στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, παράλληλα, με τα άλλα υφιστάμενα έργα του Τμήματος και επιπρόσθετα από τις καθημερινές του δραστηριότητες, καθίσταται επιτακτική ανάγκη.  Τα συγκεκριμένα έργα έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί με ιδίους πόρους / προσωπικό, κάτι που δυστυχώς ανατρέπει και δυσχεραίνει τον ετήσιο προγραμματισμό του Τμήματος σε σχέση με τις υπόλοιπες του λειτουργίες και την εύρυθμη διεκπεραίωση των υπόλοιπων υποθέσεων του κοινού.

​ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

Δραστηριότητα 1: Αξιοποίηση και Άμεση Μελλοντική Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ)

Στόχος της δράσης είναι πρώτιστα, η συνεχής συντήρηση και αξιοποίηση του υφιστάμενου Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.), καθώς και η μετέπειτα επιτακτικά αναγκαία αναβάθμιση του.  Το υφιστάμενο Σ.Π.Γ. λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 1999 σε όλα τα Γραφεία του Τ.Κ.Χ. και οι διαδικασίες μηχανογράφησης (αρχικής συλλογής δεδομένων) έχουν ολοκληρωθεί. Το Τμήμα, και μέσω του ΣΠΓ, αποτελεί  πρότυπο πηγής δεδομένων για νομικά, χωρικά και εκτιμητικά δεδομένα για άλλα σημαντικά έργα του Κράτους, όπως η Κυβερνητική Δίοδος Ασφαλείας και η Κυβερνητική Αποθήκη Δεδομένων. Το υφιστάμενο Σ.Π.Γ. υποστηρίζεται από συμβόλαια συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικών και βάσεων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται:

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής πληροφορικής (DLS Strategy)
 • Συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου Σ.Π.Γ.

 

Δραστηριότητα 2: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πρωτοβουλίας για την Ακεραιότητα, Πληρότητα και Διάχυση των Δεδομένων (Επαναχωρομέτρηση)

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, έχει συλλέξει όλη την σχετική πληροφορία, η οποία υπήρχε καταχωρημένη στα χειρόγραφα κτηματικά μητρώα και όλες οι δικαιοπραξίες διεκπεραιώνονται μηχανογραφικά.  Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των κτηματικών σχεδίων (μεγάλος όγκος δεδομένων, έχει επίσης συλλεγεί, τόσο από τη διαδικασία μαζικής, όσο και από τη διαδικασία σποραδικής επαναχωρομέτρησης στο πλαίσιο των καθημερινών δικαιοπραξιών), καθιστώντας το Τμήμα, ως πρότυπο, όσο αφορά την πληρότητα της πληροφορίας αυτής, που σε σχέση με αντίστοιχες προσπάθειες άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, είναι το μοναδικό, στο οποίο υπάρχει ενοποιημένη νομική και χωρική πληροφορία, κάτω από μια ομπρέλα. 

Πιο συγκεκριμένα:

 • Επαναδραστηριοποίηση του έργου της μαζικής επαναχωρομέτρησης το οποίο θα επιλύσει πολλαπλά προβλήματα, ενισχύοντας τις διαδικασίες συλλογής ορθών ψηφιακών δεδομένων.
 • Για την επίτευξη της δραστηριότητας, το ΤΚΧ προχωρεί με τη σύσταση ομάδων που θα εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης δεδομένων για εντοπισμό και διόρθωση ελλείπων πληροφοριών (περιουσιακά στοιχεία, λανθασμένες πληροφορίες, διόρθωση ψευδό-ταυτοτήτων και μη επικαιροποιημένων πληροφοριών, εκτιμητική πληροφορία κ.α.).  

 

Δραστηριότητα 3: Ανάπτυξη Στρατηγικής Δεδομένων Ανοιχτής Πρόσβασης και Κύριων Μητρώων και Διατμηματικές Συμφωνίες (νέα δραστηριότητα)

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για να καθορίσει την ανάπτυξη στρατηγικής για Δεδομένα Ανοιχτής Πρόσβασης και «Κύριων Μητρώων» "Key Registers" σε ολόκληρη την Κρατική Μηχανή.  Το κάθε Τμήμα και Υπηρεσία, θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δικών του «Κυρίων και Δευτερευόντων Μητρώων» Δεδομένων. Με την καθιέρωση ενός συνόλου Μητρώων, η Διεύθυνση μιας Κυβερνητικής οντότητας, θα μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες, να μειώσει το διοικητικό φόρτο εργασίας και να οργανώσει τις λειτουργικές της διαδικασίες πιο αποτελεσματικά. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων μόνο μία φορά, και τη μετέπειτα χρησιμοποίηση των δεδομένων σε πολλαπλά σημεία. Αυτό ισχύει επίσης και για τα δεδομένα που σχετίζονται με το TKX, βελτιώνοντας σημαντικά τις διαδικασίες εργασίας.

 • Ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίων δράσεις για τα δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης και «Κύριων Μητρώων»
 • Ανάπτυξη διατμηματικών συμφωνιών μεταξύ τμημάτων/ υπηρεσιών και ΤΚΧ.    Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δημιουργηθούν διατμηματικές συμφωνίες  οι οποίες να καθορίζουν όχι μόνο τη σχέση αλλά και τα επίπεδα εξυπηρέτησης μεταξύ των τμημάτων/υπηρεσιών/ φορέων/ οργανισμών/ συνδέσμων, καθώς και το κόστος παροχής τέτοιων υπηρεσιών.
 • Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE

 

Δραστηριότητα 4: Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Έργων Επανεκτίμησης και Έκδοσης Τίτλων 

 • Επανεκτίμηση των Αξιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε Τιμές 1/1/2013

Το έργο της καταγραφής και εκτίμησης της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της Τρόικα. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση και τροποποίηση των νομοθεσιών, όπως προβλεπόταν στο μνημόνιο Συναντίληψης. Τα οποιαδήποτε προβλήματα έχουν προκύψει, (αιτήσεις για διόρθωση λάθους και ενστάσεις επανεκτίμησης), πρώτιστα λόγω του τεράστιου όγκου του έργου (1.1 εκατομμύρια τεμάχια γης και 500000 κτίρια), του στενού χρονοδιαγράμματος που υπήρχε, δεδομένου και του μειωμένου προσωπικού που υπάρχει, θα καταβληθεί προσπάθεια να επιλυθούν πολύ σύντομα (ήδη ολοκληρώθηκε η μαζική διόρθωση και αναθεώρηση των ειδικών περιοχών στη κάθε επαρχία).  Η διαδικασία διόρθωσης λάθους θα είναι συνεχής και βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η διαδικασία ένστασης, τερματίζεται τον Δεκέμβριο 2015.

 • Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας

Το έργο της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ετοιμαστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το Τμήμα ευελπιστεί να είναι πολύ κοντά στο στόχο που έχει τεθεί από την Τρόικα, δεδομένης και της άμεσης ανταπόκρισης των άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με το θέμα. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί ειδική ομάδα στο Υπουργείο Εσωτερικών (απαρτιζόμενη από Λειτουργούς του ΤΚΧ, Υπουργείου Εσωτερικών, Επαρχιακών Διοικήσεων και Ένωσης Δήμων), κάτω από το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου.


ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ​

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και η βέλτιστη και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους, αποτελεί για το Τμήμα, πρώτη προτεραιότητα.  Η συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται μέσα από τον αναγκαίο επανασχεδιασμό και απλούστευση χρονοβόρων διαδικασιών, επένδυση στον παράγοντα «άνθρωπο» ως συντελεστή ισχύος, υλοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και ενδυνάμωση της πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών μέσω φιλικότερων κτιριακών υποδομών. ​

Η λειτουργική εξέλιξη και η βελτίωση της απόδοσης διά της αυξημένης παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης του κόστους, απαιτούν βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μέσω ενός σταθερού πλαισίου αυτοματοποίησης.  Επιπρόσθετα, σε εποχές μειωμένων δημοσίων δαπανών, η αυτοματοποίηση καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών με μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό, και αποτελεί ένα εργαλείο καταλυτικής σημασίας για την επίλυση των ποικίλων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, τόσο η Κύπρος ως χώρα, αλλά και το ΤΚΧ, πιο συγκεκριμένα. 

Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, θα δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και νέες υπηρεσίες / δυνατότητες υπηρεσιών και θα συμβάλουν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε νέους τομείς ανάπτυξης και στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  Η πιο πάνω προσέγγιση, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «e-Government".

Το Τμήμα, μέσα από δύο ανεξάρτητα έργα και με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα, έχει προβεί σε μελέτες επανασχεδιασμού των διαδικασιών του.  Στο πλαίσιο των δύο έργων έχει καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση "AS-IS" και συγκεκριμένα σε πέραν των 300 διαδικασιών και έχουν γίνει εμπεριστατωμένες προτάσεις και προτεινόμενες νέες διαδικασίες "TO-BE", οι οποίες έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.  Η διαδικασία προσαρμογής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απλή, καθώς εμπεριέχει πολλαπλές τεχνικές αλλαγές, καθώς και θεσμικές / νομικές.

Ο αναγκαίος επανασχεδιασμός διαδικασιών απαραίτητα προϋποθέτει και τον εκσυγχρονισμό του Νομοθετικού πλαισίου του Τμήματος.  Η συνεχής προσπάθεια εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας ιδιαίτερα σήμερα λόγω μνημονιακών και άλλων υποχρεώσεων, αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για το Τμήμα, λόγω της φύσεως της εργασίας του, η οποία σχετίζεται με 143 Νομοθεσίες και άλλους Κανονισμούς.  Ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης Νομοθεσίας και ειδικότερα του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή, και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, καθίσταται πλέον ως επιτακτική ανάγκη.  Η συγκεκριμένη Νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.9.1946, παραμένει ως σήμερα, ως η κύρια Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Τμήματος.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει τεθεί ο στόχος όπως δοθεί άμεση προτεραιότητα και στα υπόλοιπα ήδη υποθέσεων, πέραν των «Μνημονιακών», εφόσον αυτά τα έργα αναμένεται να λήξουν μέχρι το τέλος του έτους.  Παράλληλα, έχουν δοθεί οδηγίες όπως υποθέσεις όπου κατά επανάλειψη παρουσιάζεται σοβαρή καθυστέρηση, εξ υπαιτιότητας των ίδιων των αιτητών, να αφαιρείται η χρονολογική σειρά προτεραιότητας τους.  Ταυτόχρονα έχουν τροχοδρομηθεί οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες θα επιφέρουν διαφοροποίηση σε χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης τίτλων.   Παρόλο, που η διεκπεραίωση «Μνημονιακών Υποθέσεων» έκδοσης νέων τίτλων οικοδομών, έχει βελτιστοποιηθεί και επιταχυνθεί, με την παραγωγικότητα να ανέρχεται σε περίπου 1800 τίτλους μηνιαίως, η διεκπεραίωση των υπόλοιπων καθυστερημένων υποθέσεων έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη.

Το προσωπικό του Τμήματος, θα πρέπει να αποτελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα και τον πολλαπλασιαστή ισχύος.  Εξάλλου, αυτό αποτελεί και ένα από τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα, εδώ και δεκαετίες, έχει δώσει τεράστια έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, επενδύοντας σε αυτόν μεγάλο μέρος της προσπάθειας του.  Σήμερα, η νέα τάξη πραγμάτων έχει αποφέρει σπασμωδικές κινήσεις από πλευράς του Κράτους, με μια σειρά «πρώτων βοηθειών» και σε καμία περίπτωση διόρθωσης του προβλήματος, με απόσπαση (ένεκα Μνημονιακών Έργων), άπειρου και ανειδίκευτου προσωπικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η έλλειψη των αναγκαίων και συγχρόνων υποδομών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ταλανίζει εδώ και δεκαετίες το Τμήμα.  Είναι ανεπίτρεπτο, το αρμόδιο Τμήμα, το οποίο ασχολείται με την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, να μην έχει τη δυνατότητα να στεγάζεται σε ιδιόκτητες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, οι οποίες στόχο έχουν την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω των συνθηκών εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της επαρχίας Λευκωσίας, όπου το Τμήμα, στεγάζεται σε 8 διαφορετικά κτίρια, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «λειτουργικά».  Το κόστος ενοικίασης ανέρχεται στο €1,1 εκατομμύρια το χρόνο και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των υποδομών, ανέρχονται στις €450.000.  Θα πρέπει άμεσα να τροχοδρομηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου (σε κρατική γη, η οποία έχει ήδη δεσμευτεί για το σκοπό αυτό), το οποίο σε αρχικό στάδιο θα στεγάζει όλα τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στα πολλαπλά προβλήματα που υπάρχουν και δυσχεραίνουν την φιλικότερη εξυπηρέτηση του ίδιου του πολίτη. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

Δραστηριότητα  1: Επανασχεδιασμός Διαδικασιών και Πιστοποίηση στη βάση Διεθνή Προτύπων

Στα πλαίσια του έργου 'Σύγκριση επιδόσεων, Απλούστευση Διαδικασιών, Εκσυγχρονισμού/Κωδικοποίηση Θεσμικού Πλαισίου και Προετοιμασία για εφαρμογή "ISO" στο ΤΚΧ», έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες για την εφαρμογή Διεθνή Προτύπων στο Τμήμα (το Τμήμα έχει ήδη πιστοποιηθεί με το πρότυπο CYS EN ISO 9001:2008 τον Ιούνιο 2015).  Το έργο θεωρείται ως πολύ σημαντικό, καθώς για πρώτη φορά θεσμοθετείται η πιστοποίηση διαδικασιών με "ISO", κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών (διαδικασιών) που προσφέρει το ΤΚΧ, με επίκεντρο την αμεσότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα υλοποιείται:

 • Το σχέδιο δράσης για την σταδιακή βελτίωση των διεργασιών
 • Τα σχέδιο δράσης για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
 • Η εμπέδωση και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σαν ένα ουσιαστικό εργαλείο συνεχούς βελτίωσης

 

Δραστηριότητα 2: Εκσυγχρονισμός της Υφιστάμενης Νομοθεσίας

Ο επανασχεδιασμός διαδικασιών απαραίτητα προϋποθέτει και τον εκσυγχρονισμό του Νομοθετικού πλαισίου του Τμήματος. Το Τμήμα βρίσκεται σε μια συνεχή επαφή, τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τη Νομική Υπηρεσία, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, τόσο του Κεφ. 224, όσο και άλλων σημαντικών Νομοθεσιών, όπως:

 • Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμος, Αρ. 15/62 (έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις και στάλθηκαν στο Γεν. Εισαγγελέα για νομοτεχνική επεξεργασία)
 • Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμος, Αρ. 9 του 1965 (έχουν ήδη προωθηθεί πολλαπλές αλλαγές στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα)
 • Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος, Τέλη και Δικαιώματα Νόμος, Κεφ. 219
 • Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση Νόμος), Αρ. 81 (Ι) του 2011

 

Δραστηριότητα 3: Μείωση Καθυστερημένων Υποθέσεων

Το Τμήμα έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα στρατηγική προσέγγιση, ούτως ώστε να βρεθούν οι βέλτιστοι τρόποι εξάλειψης του προβλήματος.  Δυστυχώς όμως, ένεκα των τεράστιων έργων που έχει επιφορτιστεί το Τμήμα, τα τελευταία 4 χρόνια στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, το πρόβλημα έχει οξυνθεί.

 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας
 • Παρακολούθηση του σχεδίου και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων ​

Δραστηριότητα 4: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών, προχωρεί σταδιακά σε υλοποίηση διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών στο ∆ιαδίκτυο «η-Υπηρεσίες».

 • Σε μεταβατικό στάδιο και μέσω της Κυβερνητικής ∆ιόδου Ασφαλείας "ΑΡΙΑ∆ΝΗ", το Τμήμα, παρέχει τις πιο κάτω η-Υπηρεσίες στο ∆ιαδίκτυο, οι οποίες στόχο έχουν την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών:
 • Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου
 • η-∆ήλωση Ακινήτου (για διόρθωση ψευδό-ταυτότητας)
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του έργου «Δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΚΧ –"DLS PORTAL"». Αναμένεται στις αρχές του 2016, η ολοκλήρωση της υλοποίησης της νέας πλατφόρμας η-Υπηρεσιών του Τμήματος. 

 ​