​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Αναπτυξιακό Πρόγραμμα​

​​

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέσα στο πλαίσιο των πολλαπλών δραστηριοτήτων του και πέραν της διεκπεραίωσης των καθημερινών δικαιοπραξιών στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, διεξάγει διάφορα μεγαλεπήβολα αναπτυξιακά έργα.

Τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνουν μεγάλης έκτασης νέα έργα πληροφορικής, αναβάθμισης και επέκτασης υφιστάμενων υποδομών, συλλογής στοιχείων / δεδομένων και εισαγωγής τους στις βάσεις δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.) , κ.α. Παράλληλα, υλοποιούνται διάφορα άλλα έργα, όπως το έργο της επαναχωρομέτρησης και η επανασχεδία​ση και αναβάθμιση όλων των χαρτογραφικών σειρών που διαθέτει το Τμήμα.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλεπήβολο έργο της Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 1.1.2013, καθώς και η καταγραφή και εκτίμηση όλης της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο Κράτος.​


  
ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1.1.2013
NEA ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1.1.2021
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ (ΣΠΓ)
ΕΠΑΝΑΧΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ VIA ΤΟΥ ΚΕΦ.224
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ (ΣΠΓ)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
​​