​​​​​​​​Αποστολή


Αποστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) είναι η:

  • Αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία
  • Διεξαγωγή χωρομετρικών, κτηματολογικών, εκτιμητικών, χαρτογραφικών, γεωδαιτικών και υδρογραφικών εργασιών
  • Αναδιάρθρωση και αποτελεσματική αξιοποίηση/διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με χρήση νέας τεχνολογίας
  • Μεγιστοποίηση εσόδων με το πιο χαμηλό κόστος
  • Διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας, αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και εργασίες του Τμήματος (κτηματολογικά, χωρομετρικά, εκτιμητικά, γεωγραφικά, γεωδαιτικά, υδρογραφικά)
  • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από την ποιοτική παροχή υπηρεσιών και ενιαίας ολοκληρωμένης πληροφόρησης-ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • Αποτελεσματική διαχείριση έργων​
  • Υλοποίηση μέτρων αναδασμού

Παράλληλα, σε σχέση με τη νέα Στρατηγική Πληροφορικής του ΤΚΧ, να ορίσει πρωτοβουλίες για τη συνολική αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών αναφορικά με τις δυνατότητες του Τμήματος, και να προσδιορίσει τις κατάλληλες ευκαιρίες που θα συνεισέφεραν σε  ουσιαστική αλλαγή μετασχηματισμού στις διαδικασίες και στις υπηρεσίες του ΤΚΧ. Η Στρατηγική Πληροφορικής θα προωθεί την αυτοματοποίηση των αναδιοργανωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών, την ενσωμάτωση πληροφοριών και διαδικασιών από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και τοπικές αρχές βασιζόμενη σε μια ανοικτή, ευέλικτη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική και θα αλλάξει την άποψη που επικρατεί για το σύστημα εγγραφής γης του ΤΚΧ από «Κλειστό Μητρώο» σε «Προσβάσιμο και Ανοικτό Μητρώο», διατηρώντας παράλληλα την απαίτηση της παροχής πληροφοριών προς το κοινό  με βάση τις ανάγκες και του δικαιώματος των πολιτών για  λήψη πληροφοριών