ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1.1.2013​​​


​​
​Για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε ολόκληρη την περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από το Κράτος, το Υπουργικό Συμβούλιο διέταξε τη διενέργεια νέας γενικής εκτίμησης σε τιμές 01.01.2013. Η τιμή αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο ως βάση για σκοπούς επιβολής φορολογίας.

Πώς διενεργήθηκε η Nέα Γενική Εκτίμηση; 

Η νέα γενική εκτίμηση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο περιέλαβε τη συλλογή εκτιμητικών χαρακτηριστικών των ακινήτων (φυσικά και νομικά) σε παγκύπρια βάση, με επί τόπου επιθεωρήσεις ακινήτων, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και άλλων γεωγραφικών δεδομένων και με πλήρη αξιοποίηση του ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Γης. Το δεύτερο στάδιο, περιέλαβε αναλύσεις τιμών με βάση συγκριτικές πωλήσεις, κόστη κατασκευής και άλλα στοιχεία, κατά ή περί την 01.01.2013, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, κατά πολεοδομική ζώνη και είδος ακινήτου. Επίσης, αναπροσαρμογές έγιναν και για τα επί μέρους χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, τόσο για τη γη (εμβαδόν, προσπέλαση, θέση, σχήμα κ.α.), όσο και για τα κτίρια (εμβαδόν, ηλικία, κατηγορία, κατάσταση κ.α.). Το τρίτο στάδιο περιέλαβε τη διενέργεια μαζικής μηχανογραφημένης εκτίμησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με τη στήριξη εξειδικευμένων λογισμικών. Το τέταρτο και τελικό στάδιο, περιέλαβε τους αναγκαίους ελέγχους ποιότητας για διασφάλιση της εγκυρότητας των τιμών.

Πότε και πώς μπορούν να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες: 

Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νέα αξία του ακινήτου τους από τις αρμόδιες τοπικές αρχές (Δήμους και Κοινότητες), μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή τηλεφωνικά, στον ενιαίο παγκύπριο αριθμό 77777730 (έχει αποσυνδεθεί στις 9.7.2019 με τη διενέργεια της Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 1.1.2018).


Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης λάθους: 

Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή παράληψης στα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως το εμβαδό, έτος ανέγερσης, προσπέλαση, πολεοδομική ζώνη κ.λπ., ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για διόρθωση λάθους, χωρίς να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό.

Δικαίωμα Ένστασης: 

Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου τους, θα μπορούν να καταθέσουν ένσταση σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού πληρώσουν και τα ανάλογα τέλη.


  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 01.01.2013
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1.1.2013
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - FAQ
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΗ - ΚΤΙΡΙΟ - ΜΟΝΑΔΑ)