Μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ).
  
Answer
  
Μπορείτε μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος ή μέσω του τηλεφωνικού Κέντρου στον ενιαίο παγκύπριο αριθμό 77777730 (έχει αποσυνδεθεί στις 9.7.2019 με τη διενέργεια της Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 1.1.2018), αφού δοθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω των Δήμων και των Κοινοτήτων που βρίσκεται το ακίνητο σας. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησης όλων των πολιτών, στο τηλεφωνικό κέντρο θα δίνονται πληροφορίες για την αξία του ακινήτου μέχρι και 5 ακίνητα για κάθε τηλεφωνική κλίση, εκτός εάν οι τηλεφωνικές γραμμές δεν είναι πλήρως απασχολημένες. Για άλλες πληροφορίες, ο πολίτης θα πρέπει να τύχει άμεσης και πλήρους ενημέρωσης. 

  

​ΟΧΙ, η αξία αφορά ολόκληρο το ακίνητο ανεξαρτήτως μεριδίου.​

  

​Με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 72, του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, το Τμήμα έχει προβεί σε γενική εκτίμηση των ακινήτων για το όλο μερίδιο και λήφθηκαν υπόψη όλα τα κτίρια που βρίσκονται επί της γης ανεξάρτητα σε ποιους ανήκουν.​

  

​Μπορείτε να πολλαπλασιάσετε την αξία του όλου ακινήτου επί το μερίδιο σας.​

  

​Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 72, το Τμήμα προβαίνει σε εκτίμηση ολόκληρου του ακινήτου και δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιος κατέχει τι, επί τόπου.​

  

​Το Τμήμα μου δεν μπορεί να προβεί στον εν λόγω διαχωρισμό της αξίας. Για το θέμα αυτό παρακαλώ όπως αποταθείτε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για οποιεσδήποτε διευθετήσεις​.

  

​Ο ορισμός «αξία γενικής εκτίμησης» με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 2, του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, είναι το ποσό που προκύπτει από τη διενέργεια Γενικής Εκτίμησης, το οποίο είναι όσο το δυνατό πλησιέστερο της αξίας και συνεπώς ενδέχεται να μη συνάδει πλήρως με τον ορισμό αξία. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 69, η εκτίμηση διενεργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιταχύνεται ομοιομορφία για τα ίδια ή παρόμοια ακίνητα και διενεργείται μόνο για σκοπούς επιβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

  

​Είναι σπάνιο δύο ακίνητα να έχουν εντελώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων είναι παρόμοια ή σχεδόν τα ίδια, τότε δεν πρέπει να υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην αξία γενικής εκτίμησης. Εάν όμως υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην αξία, το θέμα θα τυγχάνει διερεύνησης με τον κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. 

  

​Η γενική εκτίμηση έγινε ομοιόμορφα για όλα τα ακίνητα, συντηρητικά και είναι πιο δίκαιη, αφού έχουν καταγραφεί και εκτιμηθεί όλα τα ακίνητα παγκύπρια. Λήφθηκαν υπόψη τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, καθώς και οι συγκριτικές πωλήσεις της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.

  

​Με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 69(3), του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, η γενική εκτίμηση γίνεται ως το ακίνητο να είναι ελεύθερο κατοχής. Δηλαδή, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε μισθώσεις επί του ακινήτου (εγγεγραμμένες ή μη), που αφορούν, είτε γη, είτε κτίρια, δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση. Ο οποιοσδήποτε επιμερισμός φορολογίας λόγο ύπαρξης μίσθωσης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν είναι αρμοδιότητα του Τμήματος μου και θα πρέπει αποταθείτε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

  
Answer
  

​Δικαίωμα ένστασης μπορεί να υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης των αποτελεσμάτων της Γενικής Εκτίμησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, ανεξαρτήτως που βρίσκεται το ακίνητο σε προκαθορισμένο έντυπο αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη. 

Προτού προβείτε σε ένσταση, παρακαλείστε όπως καταρχήν επιβεβαιώσετε τα εκτιμητικά χαρακτηριστικά του ακινήτου σας με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το Τμήμα. Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά και εξακολουθείτε να επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση, αυτή θα εξεταστεί και το αποτέλεσμα θα σας κοινοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστηκα. Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να διαφωνεί, μπορεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης του Διευθυντή, να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο για καθορισμό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας. ​

  

​α) Έντυπο Ένστασης 

β) Έντυπο Ν314Α για συμπλήρωση των εκτιμητικών χαρακτηριστικών του ακινήτου. Επίσης, υπάρχει και οδηγός συμπλήρωσης της ένστασης.

  

​Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Γενικής Εκτίμησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

  
(αναμένεται η σχετική έγκριση της νομοθεσίας από την Βουλή των Αντιπροσώπων)

Αξία Γενικής Εκτίμησης:

(€)

1-100.000 - Τέλος Ένστασης: 37,50
100.001-500.000 - Τέλος Ένστασης: 75,00
500.001-1.000.000 - Τέλος Ένστασης: 150,00
>1.000.000 - Τέλος Ένστασης: 375,00

Σημ.: Τα τέλη υπολογίζονται κατά/εγγραφή. Επίσης ο υπολογισμός των τελών δεν υπολογίζεται κλιμακωτά. ​

  

​Δεν υπάρχει επιστροφή δικαιωμάτων ή μέρος αυτών. Είναι το διοικητικό κόστος εξέτασης της αίτησης.

  

​Αυτό είναι δική σας επιλογή αν θέλετε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή. 

  

​Η εξέταση της ένστασης θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο και αυτό εξαρτάται από το είδος της ανάπτυξης, το βαθμό της δυσκολίας και κατά πόσο θα χρειαστεί να γίνει επιτόπια επιθεώρηση του ακινήτου σας. Σε περίπτωση αλλαγής της αξίας του ακινήτου, το Τμήμα θα ενημερώσει όλες τις φορολογικές αρχές για σκοπούς τυχόν επιστροφής οποιονδήποτε επιπλέον φορολογικών τελών που έχετε ήδη καταβάλει. 

  
Answer
  

​Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, εφόσον μας δώσετε τηλεφωνικώς όλα τα στοιχεία του ακινήτου σας.

  

​Σε περίπτωση εντοπισμού λάθους στα εκτιμητικά χαρακτηριστικά του κτήματος σας, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση Διόρθωσης Λάθους με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 67(δ) Κεφ.224, για περαιτέρω διερεύνηση από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο (Ε.Κ.Γ). Νοείται ότι θα πρέπει μαζί με την αίτηση σας να επισυνάψετε συμπληρωμένο το έντυπο εκτιμητικών χαρακτηριστικών (Ν314Α) για σκοπούς επιβεβαίωσης των στοιχείων του ακινήτου σας. Σημειώνεται ότι, για την αίτηση αυτή δεν πληρώνεται οποιοδήποτε τέλος.

  

​Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για την αναγκαία διερεύνηση. 

  

​Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για την αναγκαία διερεύνηση και διόρθωση.

  

​Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για την αναγκαία διερεύνηση και διόρθωση.

  

​Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στον ενιαίο παγκύπριο αριθμό 77777730 (έχει αποσυνδεθεί στις 9.7.2019 με τη διενέργεια της Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 1.1.2018).

  

​Μόνο με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα καταθέσει την ένσταση καταβάλλοντας τα απαιτούμενα τέλη. 

  

​Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια στο νόμο.​

  

​Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβούλιου για να διατάξει νέα γενική εκτίμηση.

  

​Το Τμήμα μπορεί να αναθεωρήσει την αξία του ακινήτου όταν τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του αλλάξουν. Αν για παράδειγμα αλλάξει η Πολεοδομική ζώνη του τεμαχίου ή αν ανεγερθούν η κατεδαφιστούν οικοδομές κ.λπ., η αξία θα τροποποιείται ανάλογα. Ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται με επιστολή και θα διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

  

​Εάν η οικοδομή έχει ανεγερθεί σε πέραν του ενός τεμάχια δεν γίνεται επιμερισμός της αξίας των κτιρίων σε όλα τα τεμάχια. Η αξία των κτιρίων κατανέμεται συνήθως στο τεμάχιο που έχει ανεγερθεί το μεγαλύτερος του κτιρίου και όχι σε όλα τα τεμάχια γης. 

  
Answer
  

​Επειδή η κάθε φορολογική αρχή (Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Δήμοι, Κοινότητες, Συμβούλια Αποχετεύσεων κλπ), καθορίζει τους δικούς της φορολογικούς συντελεστές, είναι καλύτερα να αποτείνεστε στην αρμόδια φορολογική αρχή για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

  

​Επειδή η κάθε φορολογική αρχή καθορίζει τις δικές της απαλλαγές με βάση τις πρόνοιες της δικής της νομοθεσίας, για πληροφορίες, είναι καλύτερα να αποτείνεστε στην αρμόδια φορολογική αρχή.

  

​Για το θέμα αυτό, θα πρέπει να αποταθείτε στην αρμόδια φορολογική αρχή για περαιτέρω διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι, αν στον τίτλο ιδιοκτησίας σας, αναφέρετε ότι το ακίνητο σας βρίσκεται εντός δυσπραγούσας περιοχής, να αποταθείτε στην αρμόδια φορολογική αρχή για διευκρινίσεις, επειδή η σημείωση αυτή ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου ιδιοκτησίας και δύναται να έχει αλλάξει με μεταγενέστερα διατάγματα. 

  

​Επειδή η κάθε φορολογική αρχή καθορίζει τις δικές της απαλλαγές με βάση τις πρόνοιες της δικής τους νομοθεσίας, για πληροφορίες, παρακαλώ να αποταθείτε στην αρμόδια φορολογική αρχή. 

  

​Επειδή η κάθε φορολογική αρχή καθορίζει τις δικές της απαλλαγές με βάση τις πρόνοιες της δικής της νομοθεσίας, για πληροφορίες, παρακαλώ να αποταθείτε στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν στον τίτλο ιδιοκτησίας σας υπάρχει σημείωση ότι υπάρχει Διάταγμα Διατήρησης για το εν λόγω ακίνητο, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρείστε από οποιανδήποτε φορολογία, συνεπώς θα πρέπει να αποταθείτε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περισσότερες διευκρινίσεις. 

  

​Να αποταθείτε στον Κλάδο Εκτιμήσεων του αντίστοιχου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου για να εξασφαλίσετε σχετική βεβαίωση.

  

​Το Τμήμα μου μετά την αλλαγή της αξίας νέας γενικής εκτίμησης που έχει προβεί και νοουμένου ότι συμφωνείτε με τη νέα αξία, θα ενημερώσει όλες τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν σε επιστροφή τυχόν οποιωνδήποτε επιπρόσθετων φόρων ή τελών ακίνητης ιδιοκτησίας έχετε καταβάλει. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η αξία γενικής εκτίμησης αλλάξει μετά από απόφαση Δικαστηρίου.

​​