​​​​Όραμα​​​


Η λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου και αξιόπιστου συστήματος ακίνητης ιδιοκτησίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και του πολίτη, έτσι ώστε να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσα από πρωτοπόρες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, για τη διεκπεραίωση της αποστολής του.​

Να μεταμορφώσει το Περιβάλλον τεχνολογιών Πληροφορικής του ΤΚΧ έτσι ώστε να υποστηρίζει ένα σύγχρονο κτηματολόγιο, που θα χρειάζεται στο μέλλον, με βάση μια αρχιτεκτονική που θα διευκολύνει την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, να επιτρέπει στους ανθρώπους να προσδιορίζουν με ευκολία και αυτοπεποίθηση την τοποθεσία και την έκταση όλων των δικαιωμάτων, περιορισμών, και ευθυνών που σχετίζονται με τη γη και την περιουσία, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης  χωρικών δεδομένων. Το ΤΚΧ, ως η κύρια πηγή και κύριος κάτοχος πληροφοριών γης και χωρικών δεδομένων, θα συμβάλλει στην εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα μέσω της εφαρμογής της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΚΧ και της επίτευξης των στόχων της.