​​​​​​​​​Το Τμήμα

 

 

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας «ΤΚΧ» αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο πυλώνα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, καθότι ασχολείται με τη γη, η οποία αποτελεί ένα από τους κορυφαίους συντελεστές προόδου, ευημερίας και ανάπτυξης στην Κυπριακή οικονομία.  Με τη σημερινή λειτουργική του δομή και τις αρμοδιότητες που το διέπουν, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα Νόμων και Κανονισμών, αποτελεί μια από τις πιο ουσιώδεις υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας, προσφέροντας τα μέγιστα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Κυπριακής Κοινωνίας. Το Τμήμα παρέχει τις βάσεις για το σχεδιασμό όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία και προσφέρει υπηρεσίες σε πολλούς φορείς εξουσίας, πέραν του Κράτους, όπως σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζικούς και άλλους Οργανισμούς και γενικότερα σε όλους τους πολίτες.

Το Τμήμα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλα τα δικαιώματα που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία, την εγγραφή, εκτίμηση, γενική εκτίμηση (για σκοπούς φορολογίας), διακατοχή, χωρομετρία, χαρτογραφία, γεωδαισία και υδρογραφία, καθώς επίσης και τη διαχείριση του συνόλου της ιδιοκτησίας που ανήκει στο Κράτος. Σημαντικό στρατηγικό άξονα αποτελεί η εδραίωση του πολυδιάστατου ρόλου που διαδραματίζει και ο εκσυγχρονισμός / μετασχηματισμός του, σε ένα παραγωγικό και σύγχρονο οργανισμό.  Αυξάνονται οι προσδοκίες ότι, το Τμήμα, ως βασικός οικονομικός παράγοντας για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, είναι σε θέση και θα διαδραματίσει όντως ισχυρό ρόλο για την υλοποίηση νέων στρατηγικών σε πολλούς τομείς.     

Το Τμήμα αποτελεί την κύρια πηγή δεδομένων που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία και κυρίως με τον χώρο.  Τα δεδομένα σε συνάρτηση με τις διαδικασίες που τα παράγουν και τα υποστηρίζουν αποτελούν το κύριο ενεργητικό στοιχείο του Τμήματος.  Η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη, καθώς τα δεδομένα αυτά, για να είναι παραγωγικά, θα πρέπει πρώτιστα να είναι δομημένα με ορθό τρόπο και ταυτόχρονα μέσω διαλειτουργικότητας, να είναι διαθέσιμα πρώτιστα οριζόντια, σε ολόκληρη τη Κρατική Μηχανή, άλλους φορείς, στις επιχειρήσεις, στους ερευνητές και τελικά στον ίδιο τον πολίτη.  Το Τμήμα συλλέγει μια πλειάδα από δεδομένα που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία, χειρογραφικά, πέραν των 100 χρόνων και μηχανογραφικά, πέραν των 25 χρόνων.  Η συλλογή δεδομένων αποτελεί μέρος των καθημερινών δικαιοπραξιών του, καθώς και μέρος ευρύτερων έργων συλλογής δεδομένων, τόσο στο πεδίο, όσο και μέσω νέων μορφών τεχνολογιών.

Η Διεύθυνση του Τμήματος, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, την υλοποίηση νέας Στρατηγικής Πληροφορικής "DLS IT Strategy" που έχει ετοιμαστεί για την αναβάθμιση της τεχνολογίας της Πληροφορικής στο Τμήμα.   Με την ετοιμασία της Στρατηγικής, η Διεύθυνση του Τμήματος, έχει στη διάθεσή της ένα ισχυρό εργαλείο για να συντονίζει  και κατευθύνει τις μελλοντικές της αποφάσεις.  Μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτής της Στρατηγικής, αποτελεί και η υλοποίησης της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος "DLS PORTAL".

Η νέα Στρατηγική αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κλειδιά επιτυχίας και χάραξης  του νέου οράματος  αλλαγής  στο Τμήμα.  Κεντρικό σημείο αναφοράς  της όλης φιλοσοφίας,  είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Πληροφοριών Γης, με επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και τις καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες του για ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών.  

Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και η βέλτιστη και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους, αποτελεί για το Τμήμα παράλληλα, πρώτη προτεραιότητα.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον αναγκαίο επανασχεδιασμό και απλούστευση χρονοβόρων διαδικασιών, επένδυση στον παράγοντα «άνθρωπο» ως συντελεστή ισχύος, υλοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και ιδιαίτερα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και ενδυνάμωση της πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών μέσω φιλικότερων κτιριακών υποδομών.

Η λειτουργική εξέλιξη και η βελτίωση της απόδοσης διά της αυξημένης παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης του κόστους, απαιτούν βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μέσω ενός σταθερού πλαισίου αυτοματοποίησης.  Επιπρόσθετα, σε εποχές μειωμένων δημοσίων δαπανών, η αυτοματοποίηση καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών με μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό, και αποτελεί ένα εργαλείο καταλυτικής σημασίας για την επίλυση των ποικίλων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, τόσο η Κύπρος ως χώρα, αλλά και το Τμήμα, πιο συγκεκριμένα. 

Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, θα δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και νέες υπηρεσίες / δυνατότητες υπηρεσιών και θα συμβάλουν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε νέους τομείς ανάπτυξης και στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  Η πιο πάνω προσέγγιση, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «e-Government".​