ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το Τμήμα, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό, έχει ετοιμάσει αυτό το επικαιροποιημένο έντυπο, στο οποίο καταγράφονται οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πρόσφατους Νόμους/Κανονισμούς που έχουν ψηφιστεί, καθώς επίσης και τις τελευταίες τροποποιήσεις στις αντίστοιχες ακολουθούμενες διαδικασίες.

Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η άμεση ενημέρωση του πολίτη, για όλα τα είδη των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, για τη συμπλήρωση της υπόθεσής του στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Στην Ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι διαδικασίες αυτές αναλύονται λεπτομερώς πιο κάτω: