ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι η αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους που είναι εντεταλμένη να ενεργεί αναγκαστικές πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας. Με τον όρο «αναγκαστικές πωλήσεις» εννοούμε κάθε πώληση ακινήτου, με δημόσιο πλειστηριασμό που γίνεται ως αποτέλεσμα εφαρμογής των προνοιών κάποιας σχετικής νομοθετικής διάταξης ή για την εκτέλεση σχετικού Διατάγματος, Απόφασης ή Εντάλματος αρμόδιου Δικαστηρίου.

Τις αναγκαστικές πωλήσεις μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο κύριες κατηγορίες:

  1. Αυτές που αφορούν ικανοποίηση χρέους, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
  • πώληση ενυπόθηκου ακινήτου με απόφαση του Διευθυντή, μετά από αίτηση ενυπόθηκου δανειστή,
  • πώληση ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει Απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου,
  • πώληση ακινήτου για εκτέλεση Εντάλματος πώλησης που εκδίδεται από αρμόδιο Δικαστήριο (Writ)
  • πώληση ακινήτου μετά από αίτηση του εξ΄ αποφάσεως πιστωτή, και
  1. Αυτήν που αποσκοπεί στην κατάργηση της συνιδιοκτησίας και είναι η πώληση συνιδιόκτητων αδιανέμητων ακινήτων.

Οι πωλήσεις διεξάγονται με δημόσιο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς πωλήσεων, από Δημοπράτες, οι οποίοι διορίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Για να διοριστεί ένας Δημοπράτης, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που αναφέρονται στους Κανονισμούς, πρέπει απαραίτητα:

  • να ικανοποιήσει τον Διευθυντή σε ειδική γραπτή και/ ή προφορική εξέταση στην οποία υποβάλλεται, ότι έχει επαρκή γνώση των Κανονισμών πώλησης και άλλης νομοθεσίας σχετικής με τις πωλήσεις σε δημόσιο πλειστηριασμό, και
  • να δώσει ασφάλεια για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του, με τραπεζική εγγύηση ή υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας.

Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οφειλέτες εξαντλούν όλα τα μέσα που διαθέτουν (ενστάσεις, προσφυγές στο Δικαστήριο κ.λπ) για να καθυστερήσουν την πώληση.

Χρόνος συμπλήρωσης

Οι αιτήσεις αναγκαστικών πωλήσεων διεκπεραιώνονται με  βάση την ημερομηνία κατάθεσης τους και ο χρόνος συμπλήρωσης τους ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης.