Ανάθεση Κτηματικών Χωρομετρικών Εργασιών σε Ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες

Με την εφαρμογή του περί Χωρομετρίας Νόμου, Ν. 67(Ι)/2005, οι πολίτες, κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι-Κοινοτικά Συμβούλια) και Οργανισμοί, έχουν την επιλογή της ανάθεσης υποθέσεων, που χρειάζονται κτηματική χωρομετρική εργασία, σε ιδιώτες αρμόδιους Χωρομέτρες. Αιτήσεις, συνοδευόμενες από Σύμβαση ανάθεσης εργασίας (του Ε.Τ.Ε.Κ.), μπορούν να κατατίθενται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία από τους αιτητές, ή από τον ίδιο τον ιδιώτη Χωρομέτρη. Η ανάθεση της πιο πάνω Σύμβασης μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε είδος υπόθεσης χρειάζεται χωρομετρική εργασία (εκτός συνοριακών διαφορών) και σε οποιαδήποτε περιοχή.

Μετά τη συμπλήρωση της χωρομετρικής εργασίας από τον ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διεξάγει έλεγχο αναφορικά με την ορθότητα και την πληρότητά της, ενημερώνει τα κτηματικά σχέδια και κτηματολογικά Μητρώα και εκδίδει τα σχετικά Πιστοποιητικά, ανάλογα με το είδος της υπόθεσης. Η αμοιβή του ιδιώτη αρμόδιου Χωρομέτρη καταβάλλεται από τον αιτητή, κατόπιν συμφωνίας που γίνεται μεταξύ τους. Επίσης, καταβάλλονται ειδικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για σκοπούς προετοιμασίας και ελέγχου της χωρομετρικής εργασίας, καθώς επίσης και για τις υπόλοιπες αναγκαίες εργασίες του Τμήματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα Τελών και Δικαιωμάτων.

Η ανάθεση σε ιδιώτες αρμόδιους Χωρομέτρες συμβάλλει στην αποφόρτιση του Τμήματος από τις καθυστερημένες υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείται κτηματική χωρομετρική εργασία. Ο μεγάλος αριθμός των καθυστερημένων αυτών υποθέσεων, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης, στην περίπτωση που αυτή αναλαμβάνεται από το Τμήμα.