Διάθεση Κρατικής Γης

Η διάθεση κρατικής γης διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 18, του περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ.224 και από τους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς (ΚΔΠ 173/1989-2017). Με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς αυτούς, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει, δηλαδή να εγκρίνει την παραχώρηση, εκμίσθωση/ παραχώρηση άδειας χρήσης, ανταλλαγή, οποιασδήποτε ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας περιέλθουσας στη Δημοκρατία (εκτός κρατικής γης η οποία ενεγράφη επ’ ονόματι της Δημοκρατίας δυνάμει απαλλοτρίωσης), σε δικαιούχα άτομα, Οργανισμούς ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το κάθε δικαιούχο πρόσωπο, Οργανισμός ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση, εκμίσθωση/ παραχώρηση άδειας χρήσης  ή ανταλλαγή ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, πάνω σε ειδικό Έντυπο, που μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, https://portal.dls.moi.gov.cy, ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.  Πιο κάτω παρατίθενται οι κύριες διατάξεις/ όροι που προνοούν οι Κανονισμοί, για διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας.