ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Με το γενικό όρο “επιβαρύνσεις” χαρακτηρίζονται όλα τα εμπόδια που καθιστούν αδύνατη τη μεταβίβαση ή την υποθήκευση ακινήτων.

Κάθε επιβάρυνση, που συνιστά άμεση απαίτηση ή υποχρέωση επί ακινήτου, βάσει των διατάξεων του οποιουδήποτε εκάστοτε νόμου που βρίσκεται σε ισχύ, καλείται Εμπράγματο Βάρος, ενώ κάθε επιβάρυνση η οποία στρέφεται κατά συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου και η οποία απαγορεύει σ΄ αυτό τη μεταβίβαση ή υποθήκευση ολόκληρης ή μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας του, καλείται Απαγόρευση.

Τα Εμπράγματα Βάρη και οι Απαγορεύσεις αναφέρονται στο πρώτο παράρτημα του περί μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (νόμος 9/65).

Τα πιο συνηθισμένα Εμπράγματα Βάρη είναι:

 • η υποθήκη,
 • το ένταλμα πώλησης ακινήτου, γνωστό ως “Ριτ” (writ),
 • η κατάθεση Σύμβασης πώλησης Ακινήτου (πωλητηρίου Εγγράφου),
 • η Δικαστική απόφαση ή το Διάταγμα για την τροποποίηση ή ακύρωση εγγραφής ακινήτου,
 • η δημοσίευση κατανομής εξόδων για την κατασκευή οδού,
 • η επιβάρυνση ακινήτου με οφειλόμενο υπόλοιπο Κτηματολογικών Τελών ή Δικαιωμάτων, και
 • η Απόφαση ή το Διάταγμα Δικαστηρίου για την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου.

Οι Απαγορεύσεις όπως αναφέρονται στον νόμο είναι:

 • το προσωρινό Διάταγμα Δικαστηρίου που απαγορεύει στον εναγόμενο να αποξενώσει ή να επιβαρύνει ακίνητό του,
 • το Δικαστικό Διάταγμα για διορισμό κηδεμόνα ασώτου,
 • το Διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο φυσικό πρόσωπο κηρύσσεται “ανίκανο πρόσωπο”,
 • το προσωρινό Διάταγμα διορισμού Συνδίκου πτώχευσης, και
 • το Διάταγμα διορισμού Συνδίκου πτώχευσης ή διάλυσης Εταιρείας.

Για να αρχίσει να ενεργεί ένα Εμπράγματο Βάρος ή μια Απαγόρευση πρέπει προηγουμένως:

 • να δηλωθεί ή να εγγραφεί ή να προσαχθεί ή να κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο,
 • να τηρηθούν οι διατυπώσεις που απαιτούνται από οποιονδήποτε σχετικό νόμο ή Κανονισμό, και
 • να πληρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται για την αποδοχή και καταχώριση τους στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Στη συνέχεια, δίδονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις διατυπώσεις που πρέπει να γίνουν από τα πρόσωπα, προς όφελος των οποίων επενεργούν τα Εμπράγματα Βάρη δηλαδή:

 1. την εγγραφή δικαστικής απόφασης (Mέμο),
 2. την κατάθεση αίτησης για εγγραφή ακινήτων στο όνομα οφειλέτη
 3. την κατάθεση πωλητηρίου εγγράφου.
  • Σύσταση υποθήκης
  • Ένταλμα πώλησης ακινήτου,(Writ)

Όσον αφορά στις Απαγορεύσεις, δίδονται περισσότερες πληροφορίες για το προσωρινό Διάταγμα Δικαστηρίου που απαγορεύει στον εναγόμενο να μεταβιβάσει ή να επιβαρύνει ακίνητα του.