Αναστολή Απεργίας – Επαναπρογραμματισμός Ραντεβού Μεταβιβάσεων / Υποθηκών

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ανακοινώνει ότι η προγραμματιζόμενη για σήμερα 1η Νοεμβρίου 2023 απεργία, έχει ανασταλεί και συνεπώς όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τα προγραμματιζόμενα ραντεβού για Δικαιοπραξίες που αφορούν Μεταβιβάσεις και Υποθήκες που τυχόν αναβλήθηκαν, θα διεκπεραιωθούν σήμερα ή σε νέα ημερομηνία, κατόπιν συνεννόησης του ΤΚΧ με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Υπουργείο Εσωτερικών απολογούνται και πάλι για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.