Κτήση Κατοχής των Νέων Τεμαχίων Γης στην Περιοχή Αναδασμού Ορούντα/2 της Επαρχίας Λευκωσίας

Η Επιτροπή Αναδασμού Ορούντα/2 πληροφορεί όλους τους ιδιοκτήτες της περιοχής αναδασμού Ορούντα/2 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων 24/1969 έως 70(Ι)/2018, έχει καθορίσει την 1η Σεπτεμβρίου 2023 ως ημερομηνία κτήσης κατοχής των νέων τεμαχίων γης, τα οποία δημιουργήθηκαν με το σχέδιο αναδιανομής.

Από την πιο πάνω ημερομηνία και μετά, θα ισχύει το νέο κτηματικό καθεστώς και οι ιδιοκτήτες αποκτούν κατοχή των νέων τεμαχίων γης, τα οποία τους παραχωρούνται και δικαιούνται να αρχίσουν να τα εκμεταλλεύονται.  

Διευκρινίζεται ότι, οι ιδιοκτήτες εποχιακών καλλιεργειών, σε τεμάχια ή μέρη τεμαχίων του κτηματικού καθεστώτος πριν το αναδασμό, δικαιούνται να καρπωθούν τη σημερινή παραγωγή των καλλιεργειών τους.

Από σήμερα μέχρι και την ημερομηνία της κτήσης κατοχής (1η Σεπτεμβρίου 2023) αρμόδιοι υπάλληλοι του Κλάδου Αναδασμού, θα υποδεικνύουν επί τόπου σε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, τα σύνορα των νέων τεμαχίων τους, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Σημειώνεται ότι τα σύνορα των τεμαχίων θα υποδειχθούν στον κάθε ιδιοκτήτη μόνο μία φορά.

Από την κτήση κατοχής και μετά, όλες οι συναλλαγές που θα αφορούν στα κτήματα της περιοχής αναδασμού Ορούντα/2, θα διενεργούνται με βάση τα νέα δεδομένα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Αναδασμού για έκδοση προσωρινών τίτλων ιδιοκτησίας για τα κτήματά τους.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποτείνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Κλάδος Αναδασμού, Προδρόμου 131, 2064 Λευκωσία, στα τηλέφωνα 22407912, 22407905, φαξ 22407950 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο plouka@dls.moi.gov.cy.