ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του ρόλου του, για ικανοποίηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τόσο του ιδίου Τμήματος όσο και άλλων κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, όπως επίσης για την ικανοποίηση τεχνικών γραφείων και πολιτών κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα, είχε θέσει ως ένα από τους βασικότερους στόχους του, την άμεση διεξαγωγή αεροφωτογράφισης των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με ψηφιακές ορθο-φωτογραφίες (digital georeferenced aerial ortho-photos and oblique photos) μεγάλης ευκρίνειας και ακρίβειας, περιγράμματα και πληροφορίες κτιρίων και τεμαχίων, όπως επίσης και τρισδιάστατες απεικονίσεις κτιρίων. Τα δεδομένα που θα παραχθούν, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων (LTM/CGRS93). Θα επιτυγχάνεται πρόσβαση σε αυτά, μέσω υφιστάμενου λογισμικού ArcGIS και άλλων σχετικών λογισμικών του Συστήματος Πληροφοριών Γης. Η περιοχή κάλυψης του έργου, ανέρχεται στα 6200 τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλύπτει τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. ​

Το έργο περιλαμβάνει 6 φάσεις και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2015