Γενικές Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε ολόκληρη την περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από το Κράτος, το Υπουργικό Συμβούλιο διέταξε μέχρι σήμερα τη διενέργεια τριών γενικών εκτίμησεων σε τιμές 01.01.2013, 01.01.2018 και την πιο πρόσφατη 01.01.2021. Η τιμή αυτή αποτελεί τη βάση για σκοπούς φορολογίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς όπως για αγορά/πώληση, επένδυση, δανειοδότηση, απαλλοτρίωση κλπ.

Η διενέργεια νέα γενικής εκτίμησης κάθε φορά είναι ένα πολύπλοκο έργο. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει διαχωρίσει τη διενέργεια της νέας Γενικής Εκτίμησης σε τέσσερα στάδια:

(α) Συλλογή εκτιμητικών χαρακτηριστικών των ακινήτων (φυσικά και νομικά) σε παγκύπρια βάση, με επί τόπου επιθεωρήσεις ακινήτων, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και άλλων γεωγραφικών δεδομένων και με πλήρη αξιοποίηση του ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Γης.

(β) Αναλύσεις τιμών με βάση συγκριτικές πωλήσεις, κόστη κατασκευής και άλλα στοιχεία, κατά ή περί το έτος διενέργειας γενικής εκτίμησης, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, κατά πολεοδομική ζώνη και είδος ακινήτου, αναπροσαρμογές για τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, τόσο για τη γη (εμβαδόν, πρόσβαση, θέση, σχήμα κ.α.)όσο και για τα κτίρια (εμβαδόν, ηλικία, κατηγορία, κατάσταση κ.α.).

(γ) Διενέργεια μαζικής μηχανογραφημένης εκτίμησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με στήριξη εξειδικευμένων λογισμικών.

(δ) Έλεγχος ποιότητας για διασφάλιση της εγκυρότητας των τιμών

Πότε και πως μπορούν να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες: Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νέα γενική εκτίμηση του ακινήτου τους μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή τηλεφωνικά στον ενιαίο αριθμό 17100 για κλήσεις από το εσωτερικό ή +35722804900 για κλήσεις από το εξωτερικό ή από τις αρμόδιες τοπικές αρχές (Δήμους και Κοινότητες).

Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης λάθους: Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή παράληψης στα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως το εμβαδό, έτος ανέγερσης, προσπέλαση, πολεοδομική ζώνη κ.λ.π., ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για διόρθωση λάθους ηλεκτρονικά χωρίς να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό. Η αίτηση διόρθωσης λάθους μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της γενικής εκτίμησης.

Δικαίωμα ένστασης: Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου τους, θα μπορούν να καταθέσουν ένσταση ηλεκτρονικά, αφού καταβάλουν και τα ανάλογα τέλη ως διοικητικό κόστος εξέτασης της αίτησης. Η ηλεκτρονική αίτηση ένστασης γενικής εκτίμησης μπορεί να κατατεθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των τιμών στην ΕΕ της Δημοκρατίας. Για την τελευταία Γενική Εκτίμηση 01.01.2021, η ημερομηνία λήξης υποβολής της ένστασης είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2022. Η ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη ως η αναφορά στο νόμο, ήτοι, να συνοδεύεται με εκτίμηση ιδιώτη εκτιμητή, μέλος του ΕΤΕΚ. Συστήνεται στον ιδιοκτήτη προτού προβεί σε αίτηση ένστασης γενικής εκτίμησης να επιβεβαιώσει ότι τα χαρακτηριστικά του ακινήτου είναι σωστά. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα τέλη για την υποβολή την αίτησης ένστασης γενικής εκτίμησης.

Αξία Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου (€)

Τέλη (€)

1 – 100.000

37,50

100.001 – 500.000

75

500.001 – 1.000.000

150

>1.000.000

375

Ο Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980 (24/1980)